4.1.2023

Pražská supervizní skupina v lednu otevírá dveře novým členkám

Od ledna 2023 mají porodní asistentky s členstvím v UNIPA možnost přidat se do již 14. rokem fungující supervizní skupiny v Praze. 

Přečtěte si článek Hanky Hornychové, viceprezidentky UNIPA, o významu supervizí obecně, ale také o tom, v jakém duchu se nesou ty pražské, které navštěvuje.

Více obecných informací o supervizích spolu s přihláškou najdete tady.


Supervize – Hana Hornychová

 

Pražskou supervizní skupinu pro porodní asistentky, která funguje pod odborným laskavým a respektujícím vedením facilitátorky Mgr. Terezie Hradilkové, navštěvuji již několik let. Na jedné supervizi jsme rekapitulovaly, co nám supervize přináší.

Opakovaly se tyto body: zdroj moudrosti, zkušeností a podpory, respekt, partnerský přístup, souznění, pochopení, vzájemnost, pocit bezpečí, důvěra, otevřenost, možnost zeptat se na cokoliv, milá přátelství, pocit, že nejsem “mimo”, “dává mi to sílu jít dál…”, pomoc, když si nevím rady, vědomí, že na to nejsme samy, příjemné chvíle, odpočinek, zastavení…

A co že to ta supervize je?

Supervize je celoživotní učení zaměřené na rozvoj profesních dovedností a kompetencí.

Slovo supervize pochází z anglického supervisit, jeho základ nalezneme v jazyce latinském. Předpona „super“ znamená výše nebo přes a kořen „videre“ znamená hledět, vidět, zírat. Jde tedy o vyjádření určitého nadhledu, na který lze pohlížet z více úhlů.

Supervize pomáhá řešit těžko řešitelné případy a učí vyrovnat se s pracovním stresem. Je to bezpečný prostor pro sdílení Vašich témat, starostí a otázek. Je to obohacující zkušenost, důležitá součást profesního růstu. Je místem, kde si můžeme vlastním tempem a s pomocí kolegyň prohlédnout profesní zážitky, ošetřit se a nabrat sílu. Supervize jsou zdrojem síly a podpory, jsou nástrojem sebepéče.

Pomáhá nám vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací. Může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování.

Jde také o specifickou metodu učení v bezpečném prostředí důvěry, která se zaměřuje na podporu pracovníka, vyjasnění případu, vyhodnocení dosavadních postupů a metod.

Supervizor/facilitátor je průvodcem.

Cílem supervize může být vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření. Syndrom vyhoření je soubor typických příznaků vznikajících u pracovníků pomáhajících profesí v důsledku nezvládnutého pracovního stresu a může být jednou z příčin námi poslední dobou často skloňovaného pojmu “porodnického násilí”. Vyhoření vzniká na základě nerovnováhy mezi ideály a skutečností, profesním očekáváním a profesní realitou. Dá se tedy říci, že supervize je i prevencí porodnického násilí, protože kromě jiného je také nástrojem sebepéče.

Dobrá supervize může být prospěšná nejen porodní asistentce, ale hlavně jejím klientkám. Supervize je nástrojem, který slouží k zajištění kvality práce v pomáhajících profesích podporou, vzděláváním a vedením pracovníků a který umožňuje odpovídající profesní růst v adekvátním prostředí.

Podmínkou úspěšnosti supervize je zájem supervidovaného o kvalitu práce a jeho víra v pozitivní změnu a schopnosti sdílet pozitivní i negativní skutečnosti spojené s výkonem jeho práce a s ním samotným.

Je velmi důležité, aby porodní asistentky po celou dobu své pracovní aktivity rozvíjely svoje kompetence nezbytné pro práci s klientkami, procházely sebereflektivním procesem a dbaly o sebe tak, aby nepoškozovaly ani sebe, ani klientky, ani obor porodní asistence.

Supervize je v České republice ve zdravotnictví v současné době věcí svobodné volby. Na rozdíl od sociálních pracovníků, nemají zdravotníci supervizi zařazenou jako povinnou součást celoživotního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že porodní asistence patří mezi pomáhající profese, je bezesporu i pro nás supervize vhodná.

Unie porodních asistentek pořádá už 13 let po sobě pro své členky skupinovou supervizi v Praze a nově také supervizi v Brně. Výhodou skupinové supervize je to, že na rozdíl od supervize individuální dodává skupině podpůrnou atmosféru. Každá členka skupiny má možnost podělit se o své problémy, obavy a strachy a těžit z reflexí, zpětné vazby a příspěvků svých kolegyň, stejně jako skupinové supervizorky. Také finančně je skupinová supervize přijatelnější než supervize individuální.

Pražská supervizní skupina je od ledna otevřena novým zájemkyním, přihlásit se je možné zde.
Přihlášení je omezeno pouze pro členky UNIPA.

  

 

Zdroje:
https://www.supervize.eu/o-supervizi/co-je-supervize/
https://is.muni.cz/th/wq2qu/bohuslava_horska_diplomova_prace_supervize.pdf
https://is.muni.cz/th/r7kcu/Diplomova_prace.pdf
https://www.unipa.cz/porodni-asistentky/supervize/

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010