9.10.2022

Péče během aktivní fáze první doby porodní dle doporučení NICE – Péče o zdravou ženu a děti během porodu CG190

Národní institut klinické excelence (The National Institute for Clinical Excellence – NICE) byl ve Velké Británii založen v dubnu 1999. Jeho cílem je vytvořit konzistentní doporučené postupy a tím zkvalitnit poskytovanou péči. Kromě klinických doporučených postupů zveřejňují i doporučení pro kvalitu péče nebo veřejné zdraví, organizují vzdělávací setkání apod. Jejich hlavním znakem je vysoká odbornost a důraz na kvalitu výzkumů, které pro doporučené postupy používají. V prosinci 2014 byly publikovány doporučené postupy Péče o zdravou ženu a děti během porodu (CG190), jejich poslední revize proběhla v únoru 2017. Postupně vám předkládáme jednotlivé jejich části ve formě článků. Doufáme, že vám pomohou ve vaší praxi, protože bohužel podobné doporučené postupy v Česku zatím neexistují.


Doporučení britského institutu NICE (National Institute for Health and Care Excellence) pro péči o ženu během porodu 1.7 Péče během aktivní fáze první doby porodní.

Dle tohoto doporučení je základem kvality péče poskytovaná formou “one to one”, kdy jedna porodní asistentka pečuje o jednu rodící ženu. Žena by v aktivní fázi porodu neměla být sama, nebo pouze na malou chvíli či když si samotu vyžádá. Blíže se kontinuální péči věnuje doporučení Návaznost péče a vztahy mezi pacientem a zdravotníkem (NICE guideline on patient experience in adult NHS services). (NICE 1.7.1, 1.7.2; 1.7.3)

Návaznost péče a vztahy mezi pacientem a zdravotníkem

Návaznost a ucelenost péče, stejně jako vztahy založené na důvěře, empatii a spolehlivosti s kompetentními a chápavými zdravotníky jsou klíčem k efektivitě a adekvátnosti péče. Zdravotníci by měli sdílet potřebné informace mezi sebou, napříč obory i institucemi, aby zvýšili kvalitu poskytované péče.

Je důležité informovat se, jakou péči žena požaduje. Pokud požaduje návaznou péči, může ji být poskytnuta péče od jednoho zdravotníka (kontinuita poskytovatele péče) nebo od zdravotnického týmu (kontinuita poskytované péče) (NICE 1.4.1). Pokud je nutné, aby žena využila různé druhy péče (primární i sekundární péči nebo péči na různých odděleních apod.) je důležité, aby byly informace od jednotlivých poskytovatelů péče mezi sebou předávány efektivně, koordinovaně, srozumitelně a včas. To zajistí, aby nebyla negativně ovlivněna kvalita poskytované péče. (NICE 1.4.2, 1.4.3)

Před poskytováním péče se ženě vždy nejprve představte a poté ji informujte o tom:

  • kdo zodpovídá za její klinickou péči a léčbu,
  • jakou mají funkci jednotliví členové zdravotnického týmu a za co zodpovídají,
  • co si sdělují mezi sebou členové zdravotnického týmu v souvislosti s poskytovanou péčí,
  • na koho se může ona, její rodinní příslušníci či jiné pečující osoby obrátit v případě potřeby a jak se v takové chvíli nejvhodněji zachovat. (NICE 1.4.4., 1.4.5, 1.4.6)

Článek ke stažení v pdf.


Překlad byl realizován v rámci Projektu Unie porodních asistentek – vize 2021 (CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002045), který je podpořený v rámci programu Operační program zaměstnanost a je součástí výzvy Budování kapacit a profesionalizace NNO.

 

Ilustrační obrázek pochází z webu freepik.com.

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010