Budujeme síť a kruhy expertů

Informace na úvod: tento blog je určen hlavně pro ty z vás, které zajímá vznik služby metodou Human Centered Design. Detailně v něm více či méně pravidelně popisujeme, jak pracujeme na tom, aby se rodinám, které prošly perinatální ztrátou, dostalo kvalitní podpory. 

V Unii porodních asistentek jsme před několika měsíci začali s aktivitou, která má za cíl podpořit rodiny a nápomocné profese v případě úmrtí dítěte v období kolem porodu. V průběhu naší práce se snažíme podělit o své zkušenosti a sdílet, co jsme se naučili. Text níže zaznamenává období naší práce od konce února 2020 po začátek dubna a navazuje na články na tomto blogu.

V posledním blogu jsme shrnuli, že jsme se rozhodli jít cestou síťování a propojování expertů, protože tak můžeme podpořit celkovou změnu systému. Cestou koordinace menších týmů sestavených z odborníků z různých profesí a a pracujících na drobnějších dílčích výzvách, které pomůžou doplnit nedostatky stávajícího systému. 

Vize, která se zkonkrétňuje

Po období sbírání dat, rozhovorů a workshopů jsme se přesunuli do fáze, kdy začínáme jasněji tušit obrysy toho, co na konci projektu bude hotové. Tento postup může vypadat zvenku zvláštně. Jak to, že nevíme od začátku, co přesně na konci vytvoříme? Jenže pokud chceme skutečně poctivě pochopit cílové skupiny (v našem případě pomáhající profese a rodiny po perinatální ztrátě), potřebujeme jejich potřeby poznat přesněji, a teprve pak se zabývat řešením. Zkrátka proto, abychom na konci věděli přesně, jaké konkrétní potřeby naše řešení naplňuje.

V tuto chvíli už jasně víme, že jedna z hlavních potřeb pomáhajících profesí je funkční mezioborová spolupráce. A řešení, které se nám rýsuje, je síť odborníků.

Co to znamená síť? V našem pojetí je to:

 1. spolupracující velká, otevřená skupina odborníků z různých profesí, které se potkávají s perinatální ztrátou. Tato skupina si aktivně vyměňuje zkušenosti, postupy, naslouchá si a respektuje navzájem své odbornosti. Do týmu patří například porodní asistentky, lékařky a lékaři, experti z oboru psychologie a krizové intervence, zástupci sociální práce a mnoho dalších.
 2. platforma, na které jsou dostupné kvalitní a prověřené informace, materiály, kontakty atd., které všichni ze skupiny mohou využívat a dál šířit.
 3. systém práce na rozvoji péče v tématu perinatální ztráty. Pokud někdo ze skupiny najde problém, který by bylo dobré vyřešit, může sestavit kruh odborníků a navrhnout, otestovat a uvést na platformu řešení (třeba systém krizové linky pro pomáhající profese). V tuto chvíli problémy pojmenováváme my, tým projektu Začít znovu, do budoucna bychom chtěli nastavit fungování sítě tak, aby mohla dál na tématech pracovat. 

Sedm expertních kruhů začíná pracovat

Rozhodli jsme se vytvořit sedm expertních kruhů, každý se zaměřuje na jedno téma a s naší podporou pro toto téma designuje řešení, které pomáhá naplňovat vizi projektu. 

Protože tato fáze naší práce byla výrazně ovlivněna karanténou a epidemií COVID 19, mohli jsme hlavně pracovat na rozjezdu práce těchto tematických pracovních skupin. To obnášelo zejména:

 • vytvoření systému práce pro kruhy (jak si budeme předávat informace, kdy zasahují designéři do práce kruhů atd)
 • předání našich dosavadních zjištění kruhům, tak aby pracovali s tím, co je pro ně relevantní.
 • nominování expertů k jednotlivým tématům a projednávání jejich zapojení.

V první fázi jsme vybrali čtyři kruhy, které začaly svoji činnost v průběhu března. V tuto chvíli se tedy intenzivně pracuje na tématech:

 • Zapojení / podpora rodin
 • Profesní opora a podpora (například krizová intervence, supervize, intervize apod.)
 • Doporučený postup pro porodní asistentky v situaci perinatální ztráty
 • Kurz péče o rodiny po perinatální ztrátě

Na rozjezd čekají kruhy:

 • Fungování sítě 
 • Etická, právní a sociální problematika perinatální ztráty
 • Případové studie fungování regionálních sítí (tento bod bude rozpracován dle kapacitních a časových možností projektu)

Nakouknutí do aktuální práce v kruzích

Kruh Doporučený postup

Tým složený z porodních asistentek s hlubokou znalostí perinatální ztráty a se znalostí postupů v různých zemích (ČR, Velká británie, Kanada, Austrálie) v tuto chvíli shromažďuje dostupné informace a příklady dobré praxe.

Cílem kruhu je vytvořit praktický materiál pro PA a další profese zapojené do perinatální ztráty. Má vzniknout sada praktických informací pro situace, se kterými se setkává porodní asistentka, která provází rodinu perinatální ztrátou. Mají být definovány návaznosti práce porodní asistentky na další profese.

Kruh Profesní opora

Tento kruh je složený z psycholožek, terapeutek a krizových interventek, přičemž jejich hlavním cílem je vytvořit kvalitní systém podpory a péče o profesionály, kteří provázejí rodiny perinatální ztrátou. Vycházíme tu z výzkumu mezi odborníky, kteří nám potvrdili, že sebepéče a psychohygiena je pro pomáhající profese velmi citlivé a potřebné téma. A to v rovině spolupráce a návaznosti profesí, reflexi vlastních prožitků po zátěžové situaci (například porod mrtvého dítěte) a prevence vyhoření pro pomáhající profese.

V kruhu vzniká model profesní opory, manuál postupu v krizi, databáze podpůrných zdrojů a vzdělání v perinatálním ztrátě pro psychology a krizové interventy, kteří by měli odborníkům při zvládání jejich témat pomáhat.

Kruh Zapojení a podpora rodin

Začali jsme intenzivně komunikovat s rodiči na různých portálech a skupinách, které rodiny po perinatální ztrátě sdružují. V tuto chvíli sbíráme příběhy rodin formou rozhovorů a odpovědí ve strukturovaném dotazníku

Tato data budou sloužit ostatním kruhům pro dobré propojení výstupů jejich práce s potřebami rodin. Pokud máte ve svém okolí rodinu, která touto ztrátou prošla a chtěla by s námi sdílet své zkušenosti, budeme rádi, pokud nás propojíte nebo budete šířit naši výzvu dále.

Kruh Kurz péče o rodiny po perinatální ztrátě

V tuto chvíli probíhá první běh kurzu Dlouhé cesty pod vedením Kateřiny Ratislavové a Zuzany Hruškové, ve kterém se intenzivně připravuje 25 účastnic. Cílem projektu je nejen vybavit pomáhající profese odbornými znalostmi o perinatální ztrátě, ale také podpořit spolupráci různých profesí. Účastníky jsme tedy záměrně vybírali jako co nejvíce pestrou skupinu, která má potenciál navázat zajímavé synergie pro svoji další práci.

Druhý běh kurzu, který je v tuto chvíli již také obsazen, budeme realizovat na podzim 2020.

Krizová interventka Petra Michalová připravila pro potřeby projektu webinář na téma krizové intervence pro budoucí testerky projektových inovací a pro další zájemkyně z řad absolventek kurzu.

Testování jako jeden ze základních principů naší práce

V tuto chvíli navrhujeme postupné testování našich výstupů v třech rodinách:

 1. Vytváříme funkční síť? Umí kruhy samostatně fungovat a přinášet kvalitní, v praxi uplatnitelná řešení? Funguje prostupnost informací mezi kruhy? Jaké role jsou v naší síti nezbytné pro její fungování?
 2. Jsou výstupy práce kruhů funkční a naplňují potřeby pomáhajících profesí i rodin?
 3. Naplňujeme našimi výstupy vizi projektu, že skrze péče o profesionály je doručována kvalitní péče rodinám?

Tyto tři roviny chceme nadále plynule testovat a prověřovat. Náš projekt tedy není jen o dílčích výstupech z kruhů, ale také o funkčnosti celého systému. A hlavně o udržitelnosti takovéto sítě, která i po skončení projektu bude moci nadále zlepšovat péči o rodiny po perinatální ztrátě.

Co jsme ještě zvládli aneb UNIPA jako učící se organizace

Rozhodli jsme se, že je nám práce metodou HCD tab blízká, že zkusíme zapojit všechny zaměstnankyně UNIPA do učení se této metodě a rozdělili jsme se do tematických skupin. V první budeme přemýšlet o PR a o tom, je lépe propagovat naši práci a profesi porodních asistentek. Druhá skupina se zaměří na zkvalitnění péče o členky naší profesní organizace.

Kvůli epidemii COVID 19 jsme nemohli rozvíjet další činnosti, ale ověřili jsme si, že HCD proniká do UNIPA jako základní pracovní princip. V rekordním čase vznikla webová stránka rodimvklidu.cz, která poskytuje informace a bezplatnou telefonní linku pro těhotné ženy a ženy po porodu v době krize. Celý proces vzniku této služby probíhal podle principů HCD a v první fázi zcela bez vedení designérů.

Chcete být u dalšího rozvoje projektu s námi?

Můžete:

 • číst tenhle blog, kde jednou za 6 – 8 týdnů dáme vědět, co máme za sebou a před sebou
 • pracovat spolu s námi, máte-li zkušenosti, jste-li někdo z pomáhajících profesí, máte-li zájem…
 • přispět finančně
 • nám pomoci lépe pochopit potřeby, obavy, touhy, v případě, že jste ztrátou prošli.

Své zapojení můžete probrat s koordinátorkou projektu Andreou Forberger, forberger@unipa.cz, tel. 774 458 459.

 

Tato aktivita je jako součást projektu Začít znovu financována z Evropského sociálního fondu v Operačním programu Zaměstnanost a ze Státního rozpočtu ČR.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010