10.4.2023

Odborný komentář: Povinnosti samostatně podnikající porodní asistentky

Autorka: Bc. Martina Suchardová

Porodní asistentka může vykonávat svou profesi dle všech svých kompetencí samostatně a nezávisle, ale je potřeba, aby splnila zákonné náležitosti. Většinou si taková porodní asistentka říká komunitní, dříve také soukromá porodní asistentka.

Porodní asistence není živnost v pravém slova smyslu (1), ale zákon č. 96/2004 Sb. k výkonu nelékařských zdravotních profesí upravuje podmínky pro získání a provozování činnosti porodní asistentky. Prvotní podmínkou je prokázání odborné a zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti a zaregistrování na příslušném krajském úřadě (2).

Registrace na krajském úřadě zaručuje klientům a příjemkyním péče záruku v naplnění zákona a prokázání odborné způsobilosti absolvovanou povinnou praxí a vzděláním. V případě porodní asistentky je to v současné době ukončení bakalářského studia nebo (do r. 2004) absolvování vyššího odborného studia a dříve také (do r. 1997) Střední zdravotnické školy, obor ženská sestra.

Manuál, jak se stát komunitní porodní asistentkou, jsme vypracovali již před třemi lety a je zde podrobně sepsáno, jak postupovat (3). Při registraci dostane porodní asistentka IČO (identifikační číslo podnikající fyzické osoby), pokud jej již nemá z předchozího podnikání. Dále se musí povinně profesně pojistit za škody, které by svým výkonem povolání mohla klientkám způsobit.

Zákon 96/2004 Sb. jasně v § 6 vymezuje profesi porodní asistentky: „Za výkon povolání porodní asistentky se považuje poskytování zdravotní péče v porodní asistenci, to je zajištění nezbytného dohledu, poskytování péče a rady ženám během těhotenství, při porodu a šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky, vedení fyziologického porodu a poskytování péče o novorozence; součástí této zdravotní péče je také ošetřovatelská péče o ženu na úseku gynekologie. Dále se porodní asistentka ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní, neodkladné nebo dispenzární péči.“

Komunitní porodní asistentka, která je registrovaná u krajského úřadu, může samostatně a bez odborného dohledu, dle vyhlášky č. 55/2011 vykonávat tyto zdravotní úkony (4) například:

a) poskytovat informace o životosprávě v těhotenství a při kojení, o přípravě na porod, ošetření novorozence a o antikoncepci; poskytovat rady a pomoc v otázkách sociálně-právních ve spolupráci s odpovědnými orgány,

b) provádět návštěvy v rodině těhotné ženy, ženy do šestého týdne po porodu a gynekologicky nemocné, sledovat její zdravotní stav,

c) podporovat a edukovat ženu v péči o novorozence, včetně podpory kojení, a předcházet jeho komplikacím,

d) diagnostikovat těhotenství, předepisovat, doporučovat nebo provádět vyšetření nutná ke sledování fyziologického těhotenství, sledovat ženu s fyziologickým těhotenstvím, poskytovat jí informace o prevenci komplikací; v případě zjištěného rizika předávat ženu do péče lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví,

e) sledovat stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými a technickými prostředky, rozpoznávat u matky, plodu nebo novorozence příznaky patologií, které vyžadují zásah lékaře, a pomáhat mu v případě zásahu; při nepřítomnosti lékaře provádět neodkladná opatření,

f) připravovat rodičku k porodu, pečovat o ni ve všech dobách porodních a vést fyziologický porod, včetně případného nástřihu hráze; v neodkladných případech vést i porod v poloze koncem pánevním (neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo léčebný výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví) (tento bod upravuje vyhláška č. 92/ 2012) (6)

g) ošetřovat porodní a poporodní poranění a pečovat o ženu do šestého týdne po porodu,

h) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky a manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,

i) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu,

j) analyzovat, zajistit a hodnotit kvalitu a bezpečnost poskytované ošetřovatelské péče,

k) poskytovat bez odborného dohledu a bez indikace ošetřovatelskou péči fyziologickému novorozenci.

Ke všem zmíněným úkonům je registrovaná porodní asistentka povinna vést dokumentaci, adekvátně ji skladovat a uchovávat.

Komunitní porodní asistentka musí být registrovaná na krajském úřadě i v případě, pokud poskytuje jen přednáškovou a konzultační činnost. Viz odstavec a) vyhlášky č. 55/2011. Totéž platí, poskytuje-li laktační poradenství nebo poradenství ohledně péče o miminko. Tak to upravuje zákon, který chrání příjemkyně péče před nekvalifikovanými radami a neodbornou zdravotní péčí.

Porodní asistentka zodpovídá za své odborné rady, doporučení, ošetřovatelské postupy a zdravotní péči, kterou ženě a dítěti poskytuje.

Porodní asistentka by měla být registrovaná i v případě, že poskytuje kontinuální péči ženám a doprovází je do porodnice, kde má smlouvu se zdravotním zařízením. A to hlavně v případě, pokud jim poskytuje telefonické konzultace, těhotenské konzultace a poradny, či je navštěvuje po porodu v domácnosti (5).

Porodní asistentka vždy vystupuje jako porodní asistentka, není možné zatajovat svou profesi před ženou nebo ostatními zdravotníky a nepravdivě se vydávat za kamarádku, dulu nebo laickou doprovodnou osobu. Pokud nemá porodní asistentka smlouvu se zdravotnickým zařízením na poskytování služeb, pak je ve zdravotnickém zařízení v roli konzultantky zdravotních úkonů a psychickou oporou ženy (5).

Pokud si nevíte v začátcích podnikání rady, můžete si zakoupit náš online kurz Základy podnikání pro porodní asistentky nebo nám můžete napsat na mail unipa@unipa.cz.

Zdroje:

(1) Zákon o živnostenském podnikání č.455/1991 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#f1377533
(2) Zákon č. 96/2004 – Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96
(3) Jak se stát komunitní porodní asistentkou, 2019
(4) Vyhláška č. 55/2011 – Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-55
(5) Štefanidesová A, Candigliota Z, Pašková S, Porod a právo, 2021, ISBN 978-80-87414-31-6
Vyhláška č. 92/ 2012 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-92

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010