8.7.2023

Informace pro zájemkyně o uzavření smluvního vztahu s pojišťovnou MVČR

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR vnímá potřebu a zájem žen v České republice o péči porodní asistentky, a proto nás oslovila s tím, že jsou nakloněni uzavírání smluv s porodními asistentkami poskytujícími služby v rámci odbornosti 921 a kódů 06021, 06023 a 06211. K tomu je potřebné k písemné žádosti do výběrového řízení doložit tyto podklady:

 • Stanovisko komise o výsledku výběrového řízení – dle platné legislativy není možné uzavřít smluvní vztah bez konání kladného výběrového řízení. Při každé žádosti se posuzuje nejen kladný výsledek výběrového řízení, ale i další faktory, například ordinační hodiny, zajištění dostupnosti = územní oblasti apod. Výběrové řízení vyhlašuje příslušný krajský úřad na základě žádosti poskytovatele zdravotních služeb (PZS) nebo pojišťovny.
 • Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
 • Výpis z obchodního rejstříku – v případě právnické osoby.
 • Přidělené IČZ resp. IČP od VZP ČR. Pokud není PZS ve smluvním vztahu s VZP, jen informaci o neexistenci přiděleného IČZ.
 • Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu.
 • Smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb uzavřená s pojišťovnou vykonávající činnost na území České republiky nebo potvrzení (doklad) pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy tohoto druhu.
 • Územní oblast – v souladu s Oprávněním k poskytování zdravotních služeb a výběrovým řízením pro určenou územní oblast (např. konkrétní kraj, okres, obec).
 • Ordinační hodiny pracoviště.
 • Požadované kódy výkonů dle SZV (pro odbornost 921 = 06021, 06023 a 06211).
 • Personální obsazení
  • jméno, příjmení
  • rodné číslo
  • výše úvazku na pracovišti (v hodinách za týden)
  • doklady o vzdělání (Nositel výkonu S2 – doklad o odborné způsobilosti k výkonu povolání porodní asistentky (kvalifikace dle § 6 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.).

Případné žádosti, pokud bude mít PZS zájem o spolupráci, lze zasílat buď do datové schránky ZPMVČR nebo přímo na email Hany Frankové <hana.frankova@zpmvcr.cz>, vedoucí oddělení zdravotní politiky ZPMVČR. Ta následně zařídí předání žádosti konkrétnímu pracovníkovi ZPMVČR dle příslušné územní oblasti k dalšímu vyřízení.

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010