23.7.2020

Vyjádření Unie porodních asistentek k Návrhu zákona o komoře porodních asistentek

23. července 2020, Praha

Dne 23. července 2020 prošel senátním hlasováním v prvním čtení Návrh zákona o komoře porodních asistentek, který Senátu ČR předložil senátor Lumír Kantor.

Unie porodních asistentek (UNIPA) jako největší profesní organizace sdružující porodní asistentky v České republice vítá snahu o zkvalitnění právních předpisů vztahujících se k oboru porodní asistence. Má ale pochybnosti o  kvalitě legislativně-technické stránky předkládaného návrhu zákona. To potvrzuje také právní analýza, kterou si nechala Unie porodních asistentek vypracovat a která upozorňuje na rozpory nejen s evropskou legislativou, ale také s ústavními zákony České republiky. 

Nástrojů a metod jak transformovat zdravotní systém v oblasti péče o ženu a dítě existuje v zahraničí celá řada. Velmi podrobně zpracované podklady nabízí například Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM), se kterou UNIPA jako její členská organizace velmi úzce spolupracuje. V posledních letech se navíc systém oborových komor ukázal jako nedostačující, a proto se mnoho evropských zemí ubírá směrem k podpoře tvorby standardů a doporučených postupů oboru, přičemž zákony o porodní asistenci zakládají na široké odborné diskuzi, která odráží koncepci jednotlivých států v oblasti porodnictví a porodní asistence.

UNIPA vnímá v Návrhu zákona tyto kritické body

  • Protiústavnost dvojkolejnosti členství v profesní komoře

Návrh zákona vytváří institut nepovinného členství ve zřizované profesní komoře, zároveň však zakotvuje pravomoc komory (stavovské předpisy, kárná odpovědnost atd.) nad všemi porodními asistentkami bez rozdílu. Takový návrh je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.

  • Diskriminace komunitních porodních asistentek

Návrh zákona zakotvuje rozdílný přístup k povolání porodní asistentky pouze na základě formy výkonu tohoto povolání. Zatímco porodní asistentka v pracovním poměru je oprávněna k výkonu porodní asistence v plném rozsahu včetně vedení fyziologického porodu automaticky po nabytí odborné způsobilosti (dokončení studia), samostatná porodní asistentka jako OSVČ není oprávněna ani k dílčímu výkonu porodní asistence (např. poskytování informací o životosprávě v těhotenství) před tím, než absolvuje 3 roky praxe a složí profesní zkoušku.

  • Omezení dostupnosti péče porodní asistentky

Počet porodních asistentek dlouhodobě klesá, od roku 2002 do 2017 o cca 20 %, v současnosti je vzhledem k potřebám silně podhodnocený. Zavedení dodatečných podmínek pro výkon samostatné porodní asistence má podstatný potenciál snížit atraktivitu tohoto povolání a zároveň způsobit tříletý personální výpadek, a tím uvedený negativní trend dále prohloubit. To ještě více omezí dostupnost péče porodních asistentek pro ženy v raném mateřství i svobodu jejich rozhodování, což je v rozporu s mezinárodními závazky, na které opakovaně upozorňuje OSN (CEDAW).

  • Absence obsahu porodní asistence, rozhodovací mechanismy komory

Návrh zákona se zabývá výlučně vznikem profesní komory s velmi širokou pravomocí samosprávy bez souběžné úpravy vlastního obsahu porodní asistence. Neexistuje odborná shoda v otázkách porodní asistence, jako např. standardech péče, které jsou odlišné dle způsobu a místa výkonu. Zároveň je zjevná výrazná disproporce v počtech samostatných a nemocničních porodních asistentek, cítíme proto riziko možného zneužití většiny k prosazení opatření zamezujících či ztěžujících výkon porodní asistence mimo porodnice. Oproti Původnímu návrhu zákona stávající návrh zákona postrádá jakékoliv ochranné mechanismy k ochraně menšinových práv a oprávněných zájmů samostatných porodních asistentek.

  • Institut školitelky

Návrh zákona zakotvuje institut školitelky (mentorky) porodní asistentky. V jiných právních předpisech upravujících svobodná povolání se školitelem stává bez dalšího zaměstnavatel či jím pověřená osoba. Dle Návrhu zákona ale školitelku příslušné porodní asistentce určuje, mění ji a její určení ruší předsedkyně zkušební komise, a to i bez návrhu. Proti takovému rozhodnutí navíc není přípustné žádné odvolání či řádný opravný prostředek. Taková právní úprava zakládá výrazný prostor pro svévoli a má značný korupční potenciál.

Jako pozitivní naopak vnímáme, že Návrh zákona ruší požadavek na předchozí indikaci lékaře pro úhradu péče porodní asistentky z prostředků veřejného zdravotního pojištění, čímž se otevírá prostor k větší dostupnosti péče porodní asistentky pro ženy v raném mateřství. Nyní půjde Návrh zákona do příslušných výborů a poté do druhého čtení. 

 

Děkujeme za Vaši podporu a pozitivní ohlasy na naši práci. Pro více informací kontaktujte prosím koordinátorku odborné sekce UNIPA: Magdaléna Ezrová (ezrova@unipa.cz)

 

Vyjádření schválila rada Unie porodních asistentek ve složení: 

Ivana Königsmarková, prezidentka

Andrea Bučková, viceprezidentka

Magdaléna Ezrová, viceprezidentka

Jana Riedlová, viceprezidentka

Marie Vnoučková, viceprezidentka

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010