24.9.2019

Péče o ženu během porodu dle doporučení NICE

Národní institut klinické excelence (The National Institute for Clinical Excellence – NICE) byl ve Velké Británii založen v dubnu 1999. Jeho cílem je vytvořit konzistentní doporučené postupy a tím zkvalitnit poskytovanou péči. Kromě klinických doporučených postupů zveřejňují i doporučení pro kvalitu péče nebo veřejné zdraví, organizují vzdělávací setkání apod. Jejich hlavním znakem je vysoká odbornost a důraz na kvalitu výzkumů, které pro doporučené postupy používají. V prosinci 2014 byly publikovány doporučené postupy Péče o zdravou ženu a děti během porodu (CG190), jejich poslední revize proběhla v únoru 2017. Postupně vám předkládáme jednotlivé jejich části ve formě článků. Doufáme, že vám pomohou ve vaší praxi, protože bohužel podobné doporučené postupy v Česku zatím neexistují.


Britský institut NICE (National Institute for Health and Care Excellence) ve svém doporučení Péče o zdravou ženu a děti během porodu CG190 specifikuje péči porodní asistentky o rodící ženu v části 1.2 – Péče o ženu během porodu.

Začátek doporučení se věnuje respektující komunikaci s rodící ženou.

Žena by měla mít pocit kontroly nad průběhem porodu a cítit se zapojená do rozhodování o péči. Jediná cesta jak toho dosáhnout, vede přes způsob, jakým je jí péče poskytována. Porodní asistentka (a zdravotní personál obecně) by se měla snažit se ženou navázat bližší vztah, ptát se jí na její potřeby a očekávání týkající se porodu a přitom mít na zřeteli důležitost tónu řeči, volby slov a svého chování. Porodní asistentka (PA) by měla být ženě dobrou podporou a průvodcem během celého porodu. (NICE 1.2.1)

V paragrafu 1.2.2 jsou přímo uvedeny body, které mají PA pomoci s navázáním komunikace se ženou:

 • Ženu s úsměvem pozdravte osobním přivítáním, zjistěte její jazykové potřeby, představte se a vysvětlete svoji roli při péči o ni.
 • Zachovejte klid a sebejistotu, aby Vaše chování působilo na ženu uklidňujícím dojmem a ujistili jste ji tak, že vše probíhá dobře.
 • Před vstupem do pokoje ženy zaklepejte a chvíli vyčkejte, respektujte porodní místnost jako osobní prostor ženy, chraňte její soukromí a požádejte ostatní, aby dělali totéž.
 • Zeptejte se ženy, jak se cítí a jestli si kvůli něčemu dělá starosti.
 • Pokud si žena sepsala porodní plán/přání, přečtěte si ho a spolu se ženou jej proberte.
 • Zhodnoťte znalosti ženy ohledně možností zvládání bolesti a poskytněte jí vyvážené informace, aby se mohla rozhodnout, která z dostupných možností zvládání bolesti je pro ni přijatelná.
 • Povzbuďte ženu, aby si přizpůsobila prostředí porodní místnosti svým individuálním potřebám.
 • Před provedením jakékoli intervence, včetně monitorování průběhu porodu, se ženy zeptejte na její souhlas a celkově se soustřeďte spíše na ženu, než na přístroje nebo dokumentaci.
 • Poučte ženu a její doprovod o tom, kde nalezne signalizaci nebo o jiném způsobu přivolání pomoci a ujistěte ji, že vás může zavolat kdykoli a tak často jak bude potřebovat. Když opouštíte místnost, oznamte ženě, kdy se vrátíte.
 • Seznamte ženu s jakýmkoli předáním do péče jiného zdravotníka, ať už na konci směny, nebo pokud je třeba konzultace s jiným zdravotníkem. (NICE 1.2.2)

Další body tohoto doporučení se pak věnují

 • možnostem pohybu (NICE 1.2.3) – PA má ženu povzbuzovat k pohybu a k výběru takové polohy, která ženě vyhovuje, zároveň jí má být se změnou polohy i pohybem, je-li to třeba, nápomocna;
 • podpoře doprovázejících osob (NICE 1.2.4) – PA má ženu podpořit v tom, aby si k porodu zajistila podporu doprovázejících osob dle vlastního výběru;
 • hygienickým opatřením (NICE 1.2.5-1.2.7).

Překlad byl realizován  v rámci Projektu Unie porodních asistentek – vize 2021 (CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002045), který je podpořený v rámci programu Operační program zaměstnanost a je součástí výzvy Budování kapacit a profesionalizace NNO.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010