INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI

zde najdete povinně uveřejňované předsmluvní informace pro spotřebitele dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu UNIPA

  1. O NÁS – KONTAKTNÍ ÚDAJE

Obchodní jméno: Unie porodních asistentek, z. s.
IČ 27016111
(dále též „UNIPA“)

Zápis v obchodním rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. L 16213
Sídlo: Londýnská 596/28, Vinohrady, 120 00 Praha
Kontaktní údaje: Tel.: +420 734 637 379
E-mail: klicova@unipa.cz
WWW: www.unipa.cz

  1. ÚVOD

Tento dokument popisuje základní informace nezbytné před uzavřením smlouvy, které jsou rovněž dostupné v rámci jednotlivých smluvních a informačních dokumentů na internetových stránkách www.unipa.cz.

  1. POPIS ZBOŽÍ A SLUŽEB, NÁKLADY SPOJENÉ S DODÁNÍM A PLATBOU ZBOŽÍ

Označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností, cena zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění je vždy uvedena u konkrétního druhu zboží a služby.

Před potvrzením objednávky spotřebitel může určit způsob dodání zboží. Je-li s konkrétním způsobem dodání zboží spojena další úhrada za dodání, resp. náklady spojené s dodáním, jsou tyto náklady uvedeny u konkrétního způsobu doručení.

Před potvrzením objednávky spotřebitel může určit způsob platby z možných variant. Je-li s konkrétní platební metodou spojena další úhrada za platbu, resp. náklady spojené s platbou, jsou tyto náklady uvedeny u konkrétní platební metody.

Má-li jít o opakované plnění, je tak vždy uvedeno u popisu zboží a služby, včetně úhrad a doby trvání závazku.

  1. PRÁVA SPOTŘEBITELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKY A UPLATNĚNÍ PRÁV ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Nároky z vadného plnění, záruky za zboží, způsob uplatnění práv včetně práva na odstoupení od smlouvy upravují v plném rozsahu obchodní podmínky.

Není-li pro konkrétní zboží nebo službu uvedeno jinak, vztahuje se na zboží dvouletá záruční lhůta. V případě vady zboží je spotřebitel oprávněn uplatnit vadu u UNIPA, která je povinna řádně provést reklamační řízení. V závislosti na povaze vady vzniká spotřebiteli nárok na opravu věci, slevu z kupní ceny, nárok na dodání náhradního zboží nebo nárok na odstoupení od kupní smlouvy.

Jde-li zboží nebo služby, u kterých lze odstoupit od smlouvy uzavírané distančním způsobem, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.UNIPA poskytuje spotřebiteli vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách UNIPA.

  1. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ÚDAJE O ORGÁNU DOHLEDU A MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Pokud náš postup nebo jednání považujete za nesprávné, máte právo obrátit se na nás se stížností na kontaktní údaje uvedené výše.

Orgánem dohledu ve vztahu k prodeji zboží a služeb prostřednictvím internetového obchodu je Česká obchodní inspekce, která je rovněž příslušná k mimosoudnímu řešení sporů.

Vedle podání České obchodní inspekci můžete rovněž pro řešení spotřebitelských sporů využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  1. NÁKLADY NA PROSTŘEDKY KOMUNIKACE NA DÁLKU

UNIPA nenárokuje nebo neúčtuje spotřebiteli jakékoliv náklady na použití prostředků komunikace na dálku. UNIPA nepoužívá pro komunikaci jakékoliv služby, které by byly zvlášť zpoplatněny.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010