Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY K UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

Zapsaného spolku Unie porodních asistentek, z. s.
se sídlem Londýnská 596/28, Vinohrady, 120 00 Praha
IČ: 27016111
zapsaného ve veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 16213 u Městského soudu v Praze

pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetového obchodu UNIPA

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) zapsaného spolku Unie porodních asistentek, z. s., se sídlem Londýnská 596/28, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ: 27016111, zapsaného ve veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 16213 u Městského soudu v Praze (dále též jako „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která nejedná při výkonu své podnikatelské činnosti – spotřebitelem (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován v síti internet na internetové adrese www.unipa.cz (dále též „Obchod“). Tyto OP se přiměřeně použijí na kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a třetí osobou, která není spotřebitelem, na tyto kupní smlouvy se nevztahují ujednání na ochranu spotřebitele.

1.2. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodu.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Na základě registrace Kupujícího v Obchodu může Kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží v Obchodě také bez registrace.

2.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.3. Při založení uživatelského účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět úplné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2.4. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na webových stránkách Prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři.

2.5. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména následující informace o:
a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku)
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží

2.6. Před odesláním objednávky je Kupující oprávněn zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, nebo objednávku zrušit.

2.7. Odesláním objednávky Kupující učiní nabídku na uzavření kupní smlouvy, kterou Prodávající přijímá elektronickým potvrzením objednávky. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím tedy vzniká potvrzením objednávky Prodávajícím. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Veškerá prezentace zboží umístěná v Obchodě je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cenu zboží je Kupující dle své volby oprávněn uhradit
a) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího;
b) bezhotovostně prostřednictvím platebního prostředku přes platební bránu společnosti pays.cz, s. r. o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů;
c) jiný způsobem, který je upraven v rámci objednávky.

3.2. V případě využití platby bankovním převode je Kupující povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.3. Závazek Kupujícího uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího, úhradou v hotovosti (v případě dobírky) nebo provedením autorizované platební transakce přes platební bránu. Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupní cena je splatná okamžikem doručení potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu.

3.4. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Tento je zaslán kupujícímu v listinné podobě se zbožím nebo v elektronické podobě ke stažení. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat na adresu sídla Prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty určenou Prodávajícím k tomuto účelu, která je uvedena na internetových stránkách Obchodu.

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, a Kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy s identifikací objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.

4.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít též vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím.

4.4. V případě, že Kupující dle předchozích odstavců odstoupí od kupní smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak.

4.5. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. V souladu s ustanovením § 1833 OZ do kupní ceny, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.

4.6. Právo na odstoupení od smlouvy Kupující v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména v případě smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holicí strojky, depilátory apod.),
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4.7. V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

5.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že zboží při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Vadné plnění uplatňuje Kupující bez zbytečného odkladu u Prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

5.4. Reklamaci Kupující uplatňuje u Prodávajícího v listinné nebo elektronické podobě, na adresy uvedené v Obchodě. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodu k použití. Rovněž Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout Kupujícímu kvůli pomalému internetovému připojení Kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, jež není schopen ovlivnit.

6. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A LICENCE

6.1. Online a offline vzdělávací a jiné kurzy dostupné v Obchodě slouží pro vzdělávací a informační účely. Informace z nich vyplývající jsou pouze návody a doporučení a jsou platné ke dni natočení kurzu, vytvoření offline kurzu nebo vytvoření produktu. Prodávající není jakkoliv odpovědný za případnou újmu Kupujícího při jejich aplikaci v praxi. Informace obsažené v produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka.
6.2. Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu dodržovat povinnosti stanovené těmito OP, právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud Kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody.

6.3. Kupující je oprávněn veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující také není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, rozšiřovat nebo jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence může být deaktivována v případě, že Kupující užívá elektronický obsah protiprávně.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Vyplněním prodejního formuláře Kupující souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze Prodávajícího, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

7.2. Další způsob nakládání s osobními údaji Kupujícího upravuje Informační memorandum pro nakládání s osobními údaji.

8. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

8.2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

8.3. V případě sporu mezi Kupujícím (spotřebitelem) a Prodávajícím může Kupující (spotřebitel) využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím online formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

8.4. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. prosince 2018. V případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010