Expertní kruhy, učící se organizace, klíčové rozhodnutí

Informace na úvod: tento blog je určen hlavně pro ty z vás, které zajímá vznik služby metodou Human Centered Design. Detailně v něm více či méně pravidelně popisujeme, jak pracujeme na tom, aby se rodinám, které prošly perinatální ztrátou, dostalo kvalitní podpory. 

V Unii porodních asistentek jsme před několika měsíci začali s aktivitou, která má za cíl podpořit rodiny a nápomocné profese v případě úmrtí dítěte v období kolem porodu. V průběhu naší práce se snažíme podělit o své zkušenosti a sdílet, co jsme se naučili. Text níže zaznamenává období naší práce od začátku roku 2020 po konec února a navazuje na tento článek

2 expertní kruhy plné sdílení zkušeností a chuti spolupracovat 

Náš projekt má velký cíl. Chtěli bychom postupně vytvořit prostředí, ve kterém by profese, které pomáhají při perinatální ztrátě, měly pro svou práci dobré podmínky. Respektovaly se navzájem. Slyšely nejen potřeby rodiny a matky, ale taky své vlastní a potřeby kolegů. Věříme, že díky podobně nastaveným podmínkám bude péče o rodinu plnohodnotná a zároveň bude mít každý, kdo se v dané situaci ocitne, prostor jí citlivě a důstojně projít. 

Zároveň věříme tomu, že takové prostředí vytvoří nejlépe samotní zdravotníci tak, že pojmenují své potřeby vůči sobě a vůči svému okolí. 

Proto jsme většinu práce před Vánocemi věnovali tomu, že jsme mluvili s gynekology, porodníky, porodními asistentkami, terapeuty, sociálními pracovníky, interventy a organizacemi, které v Česku téma řeší, abychom jejich potřeby zmapovali. 

Díky tomu jsme pak mohli realizovat dvě důležitá celodenní setkání. Prvním byl kruh porodních asistentek. Druhým mezioborové setkání profesí, kterých se téma dotýká. 

Agenda setkání byla: 

 • ověřit si, jestli potřeby, které jsme pojmenovali na rozhovorech, budou rezonovat i napříč profesemi,
 • zjistit, jak lidé, kteří se v podobných kruzích nepotkávají často, budou rádi sdílet své zkušenosti a jak otevřená bude diskuze, 
 • ověřit si, jak odborníci, kteří přijdou, budou chtít dál na projektu spolupracovat. 

Z pozice člena týmu musím říct jednu důležitou věc. Mám za sebou velkou hromadu různých workshopů a facilitovaných diskuzí s různými skupinami lidí. A málokdy se mi stane, že bych byl nějak víc nervózní. V týdnu, kdy jsme měli projít výš popsanými aktivitami jsem toho ale moc nenaspal. 

Proč? 

 • Z respektu před prací dalších lidí v týmu Unipy a Pábení týmu, kteří zajistili, že se v expertních kruzích objevily opravdové kapacity v oboru — pokud jste někdy zkoušeli dát dohromady podobnou aktivitu v začínajícím projektu poskládanou z rozličných odborníků z různých organizací, víte, že není samozřejmé, aby se to povedlo. 
 • Z úcty k lidem samotným, kteří přišli. A k jejich času, který nám věnovali. Nechtěli jsme ho promarnit. 
 • Z respektu k tématu jako takovému. Je náročné, citlivé, odborné… A je otázkou dobře zvoleného jazyka, přirovnání, schopnosti mluvit srozumitelně… jestli vám lidé, se kterými spolupracujete, uvěří. Je snadné to pokazit. 

Výsledky setkání 

Z obou kruhů máme potvrzeno, že pečující profese mají nenaplněné potřeby spojené s událostí perinatální ztráty. Jedná se hlavně o:

 • možnost sdílení a sebepéče (supervize, intervize),
 • řízení procesu krize (propojení různých profesí, postupy vycházející z dobré praxe, role krizových interventů, vzájemný respekt k odlišným profesím),
 • toky informací (kontinuální péče o rodinu a předávání informací mezi profesemi v celém procesu)

Experti aktivně nabízeli pomoc a vyjadřovali chuť zapojit se do projektu a je teď na nás tuto nabídku využít.

Klíčové rozhodnutí: kam dál projekt povedeme?

Před naším týmem se díky expertním vstupům otevřely dvě možnosti další práce:

 1. Můžeme se sami za podpory expertů pustit do návrhů a realizací některých podpůrných materiálů a procesů týkajících se například vzdělávání nebo psychologické podpory zdravotníků, které jednotlivé profese při průchodu situací pomůžou.
 2. Vytvoříme spolupracující síť odborníků, kteří budou jednotlivé materiály vytvářet, rozvíjet a zavádět do praxe. My tyto odborníky budeme podporovat, motivovat a koordinovat. A budeme se soustředit, aby finální set materiálů a metodik byl komplexní.

Na místě tak byl návrat k vizi projektu a také zvážení rizik

Výsledné rozhodnutí je: jdeme cestou síťování a propojování expertů, protože může podpořit celkovou změnu systému. Cestou koordinace menších týmů sestavených z odborníků a pracujících na drobnějších dílčích výzvách, které pomůžou doplnit nedostatky stávajícího systému. 

Nejaktivněji budeme koordinovat realizaci:

 • sestavení zastřešující obsahové platformy,
 • tvorbu doporučeného postupu pro porodní asistentky k perinatální ztrátě.

Ke všem tématům vytvoříme tým kurátorů starajících se o obsahovou a metodickou relevanci. 

Uvědomujeme si přitom, jak ambiciózní tato cesta je. A také to, že aby byla dlouhodobě udržitelná = aby síť fungovala i po tom, co skončí financování našeho projektu, už teď hledáme další možnosti financování

V březnu nás tak čeká:

 • práce na principech fungování sítě
 • sestavení prvních výzev pro týmy a oslovení jednotlivých expertů s prosbou o participaci
 • celkové přerámování rozpočtu projektu
 • nastavení ověřovacích mechanismů, které řeknou, že jdeme dobrou cestou.

Co jsme ještě zvládli?

Kromě výše popsané práce máme za sebou:

Učící se organizace

 • proběhlo setkání zaměstnankyň, které v UNIPA nastartovalo téma učící se organizace. Vydefinovali jsme témata pro individuální i skupinové učení a rozpracovali koncepty HCD projektů, na kterých bude probíhat přenos know how (o design thinking) mezi projektem Začít znovu a zbytkem organizace.
 • témata projektů jsou PR a komunikace Unipy ven a Služby členkám.

 

Psychologická pomoc porodním asistentkám při perinatální ztrátě

 • Máme za sebou první dílčí úspěch. Už dnes pomáháme odborníkům zpracovávat jejich setkání s perinatální ztrátou. Mohou využít službu psychoterapeutky. V akutní situaci po telefonu, později i osobně.  

Vzdělávací kurz o perinatální ztrátě

 • druhým rychlým vítězstvím je možnost nabídnout porodním asistentkám a dalším profesím absolvování kurzu péče o rodinu po perinatálí ztrátě. Celkově jsme obdrželi 104 přihlášek, na základě čehož nabídneme v rámci projektu ne jeden, ale dva běhy tohoto kurzu v roce 2020. Vybraní 50 účastníci a účastnice nám po absolvování pomůžou s posunem vzdělávacích aktivit v daném tématu.

Poznání situace rodin

 • Posledním významným bodem je postupné poznávání situace rodin ve vztahu k tomu, jak o ně bylo v průběhu perinatální ztráty pečováno. Výsledná zjištění nám mimo jiné budou sloužit k tomu, abychom se jejich perspektivou dívali na návrhy a realizace, které vzejdou z námi podpořených aktivit odborníků. 

Chcete být u dalšího rozvoje projektu s námi?

Můžete:

 • číst tenhle blog, kde jednou za 6–8 týdnů dáme vědět, co máme za sebou a před sebou
 • pracovat spolu s námi, máte-li zkušenosti, jste-li někdo z pomáhajících profesí, máte-li zájem…
 • přispět finančně
 • nám pomoci lépe pochopit potřeby, obavy, touhy, v případě, že jste ztrátou prošli.

Své zapojení můžete probrat s koordinátorkou projektu Andreou Forberger, forberger@unipa.cz, tel. 774 458 459.

 

Tato aktivita je jako součást projektu Začít znovu financována z Evropského sociálního fondu v Operačním programu Zaměstnanost a ze Státního rozpočtu ČR.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010