Stanovy Unie porodních asistentek

Unie porodních asistentek, z.s.

STANOVY SPOLKU

I. Úvodní ustanovení

Unie porodních asistentek, z.s. (dále jen „Spolek“) je Spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

Spolek byl založen dne 28. listopadu 2005 jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů pod názvem Unie porodních asistentek, o. s. Spolku bylo přiděleno IČ 27016111.

II. Název a sídlo Spolku

Název spolku: Unie porodních asistentek, z.s.

Spolek používá zkrácený název „UNIPA“.

Anglický ekvivalent názvu spolku je Czech Union of Midwives.

Sídlem Spolku je Praha.

Spolek působí na celém území České republiky. Vznik pobočných spolků upravuje kromě těchto stanov zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jednací a volební řád Spolku.

III. Účel Spolku

Unie porodních asistentek, z.s. je neziskovou profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám. Spolek je demokratickou profesní organizací, která na principu dobrovolného individuálního členství sdružuje porodní asistentky a studentky oboru porodní asistence v České republice.

IV. Hlavní činnost Spolku

 

Mezi hlavní aktivity Spolku patří:

1. sdružovat porodní asistentky a studentky oboru porodní asistence v České republice;

2. propagovat obor porodní asistence směrem k veřejnosti;

3. podporovat a napomáhat uznání profese porodní asistentky jako vzdělané a zodpovědné
zdravotnické pracovnice, poskytovatelky primární péče o ženu a dítě;

4. prosazovat zájmy porodních asistentek, zejména v oblasti pracovních a sociálních
podmínek;

5. podílet se na tvorbě a rozvoji koncepce primární péče o ženu a dítě;

6. podporovat odpovědnost ženy za vlastní zdraví i za zdraví jejího dítěte;

7. hájit zájmy žen a prohlubovat povědomí o rovných příležitostech a uplatnění žen ve
společnosti;

8. podporovat členské aktivity;

9. informovat a podporovat studentky oboru porodní asistence a zájemkyně o studium
tohoto oboru;

10. tvořit a pořádat:

  • vzdělávací programy pro porodní asistentky, další osoby zabývající se péčí o ženy a jejich děti a pro rodiny v souvislosti s rodičovstvím,
  • vzdělávací akce zaměřené na rodinu, zejména v období těhotenství, rodičovství a péče o děti
  • programy zdravotní výchovy a poradenství pro ženy a jejich rodiny, obzvláště v souvislosti s rodičovstvím.

11. poskytovat ženám informace, na jejichž základě se mohou rozhodnout o místě, způsobu
a poskytovateli zdravotní péče;

12. poskytovat poradenství a informace o oboru porodní asistence.

 

K dosažení svých cílů Spolek užívá:

1. vzdělávací akce určené porodním asistentkám, studentkám oboru porodní asistence a souvisejícím profesím v systému péče o ženu a dítě na celostátní i mezinárodní úrovni;

2. sběr informací, analýz a výzkumů, vydávání informačních materiálů a jejich distribuci;

3. pořádání a organizování odborných kurzů, seminářů, odborných konferencí, diskuzí a konzultací;

4. partnerství s dalšími institucemi, které se zabývají potřebami oboru a výměnou zkušeností s tuzemskými i zahraničními organizacemi s podobnými cíli;

5. aktivní spolupráci se státními orgány, exekutivními i legislativními orgány;

6. organizování společenských akcí;

7. provozování internetových stránek a účtů na sociálních sítích zaměřených na poradenství pro porodní asistentky, studentky oboru porodní asistence a rodiče.

 

Při své činnosti Spolek spolupracuje s:

1. odbornými společnostmi v oblasti péče o ženu a její rodinu v souvislosti s rodičovstvím,

2. organizacemi podporujícími shodné zájmy,

3. státními orgány všech úrovních,

4. zdravotními pojišťovnami,

5. a vzdělávacími institucemi.

 

V. Vedlejší činnost Spolku

1. Vedle hlavní činnosti může Spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti za účelem podpory hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

2. Vedlejší činností Spolku jsou: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

VI. Členství ve Spolku

1. Členkou Spolku může být porodní asistentka/porodní asistent nebo studentka/student oboru porodní asistence, která dodržuje stanovy Spolku, řídí se usnesením orgánů Spolku a aktivně se podílí na činnosti Spolku.

2. Vedle aktivních členek přijímá Spolek i čestné členy/členky Spolku. Čestným členem/členkou může být také jiná osoba než porodní asistentka/asistent nebo studentka/student. Čestný člen/čestná členka nemají žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které jim stanovy výslovně přiznávají. Čestná členka/čestný člen jsou osvobozeni od hrazení členských příspěvků.

Vznik členství

1. Členství vzniká na základě schválení tištěné/elektronické přihlášky Radou Spolku a po
uhrazení členského příspěvku.

2. Rada schvaluje přijetí členky nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných.

3. Rozhodnutí o přijetí se člence sděluje písemně do 15 dnů od podání přihlášky. Členkou
se stává až po zaplacení členských příspěvků (lhůta na zaplacení je 1 měsíc.). Do 14 dnů
od zaplacení obdrží písemně potvrzení o přijetí.

4. Spolek vede evidenci členek.

Práva a povinnosti členek

Členka Spolku má právo:

1. aktivně se podílet na činnosti Spolku;

2. volit a být volena do orgánů Spolku;

3. na přístup k informacím o hospodaření Spolku, o činnosti správních orgánů a celého
Spolku;

4. podávat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku;

5. účastnit se Valné hromady Spolku osobně, korespondenčně, online nebo v zastoupení.

Členka Spolku je povinna:

1. dodržovat stanovy Spolku;

2. řádně a včas platit členské příspěvky;

3. podílet se na plnění cílů Spolku;

4. svědomitě plnit svěřené úkoly;

5. vykonávat profesi v souladu s etickým kodexem a standardy poskytování péče schválenými Radou Spolku.

Pozastavení členství

1. K pozastavení členství může dojít na základě žádosti členky.

2. K pozastavení členství může dojít na základě neplnění povinností členky.

3. Členství může být pozastaveno pouze po dobu 12 měsíců. Po uplynutí této doby členství
zaniká.

Zánik členství

Členství zaniká když nastane některá z následujících situací.

1. Zrušením členství členky na základě jejího písemného oznámení, a to dnem doručení
takového oznámení;

2. Ukončením členství ze strany Spolku. Spolek je oprávněn zrušit členství své člence,
pokud její činnost bude v rozporu (i přes písemné napomenutí ze strany orgánů Spolku)
se stanovami a zájmy Spolku. O vyloučení rozhoduje Rada Spolku.

3. Vyloučený člen/členka může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné
formě navrhnout, aby jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise. Žádost o přezkum
se podává prostřednictvím kteréhokoli člena kontrolní komise, který je povinen žádost o
přezkum vyloučení člena zařadit na nejbližší zasedání kontrolní komise, nejdéle však 30
dní od podání. Kontrolní komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li zákonu
nebo těmto stanovám anebo je-li pro to dán jiný závažný důvod. Jinak rozhodnutí o
vyloučení potvrdí. Do doby rozhodnutí kontrolní komise je výkon práv člena/členky
pozastaven.

4. Úmrtím členky.

5. Zánikem Spolku.

Čestné členství

1. Prezidentka Spolku se po ukončení funkčního období může stát čestnou členkou Spolku.

2. Rada Spolku může udělit čestné členství odborníkům/odbornicím a
spolupracovníkům/spolupracovnicím na základě rozhodnutí Rady.

 

VII. Orgány Spolku

 

Organizační strukturu Spolku tvoří tyto orgány:

 

1. členská schůze (Valná hromada Spolku), dále jen “Valná hromada”;

2. Rada Spolku (statutární orgán Spolku), dále jen “Rada”;

3. Kontrolní komise (kontrolní orgán Spolku);

4. Etická komise

Volební období členů volených orgánů Spolku je čtyřleté. Opakovaná volba je možná.

 

Valná hromada

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.

2. Valná hromada je členskou schůzí všech členek Spolku.

3. Valnou hromadu svolává Rada dle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok.

4. Valná hromada musí být dále svolána, požádá-li o to alespoň dvě třetiny členek Spolku. Rada je povinna, pokud ji o to požádá písemně alespoň dvě třetiny členek Spolku, svolat Valnou hromadu Spolku tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů ode dne doručení
žádosti.

5. Pozvánku na Valnou hromadu zasílá Rada členkám Spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou členka uvedla v přihlášce, případně na později členkou Spolku uvedenou kontaktní adresu. Pozvánka může mít také formu zprávy zveřejněné na webových stránkách Spolku. Součástí pozvánky je návrh programu zasedání Valné hromady.

6. Nejpozději 10 dní před konáním Valné hromady zasílá Rada členkám Spolku návrhy materiálů, které budou předloženy ke schválení.

7. O konání Valné hromady musí být členky Spolku vyrozuměny minimálně 20 dnů před jejím konáním.

8. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno minimálně 10 členek Spolku.

9. Usnesení přijímá většinou hlasů členek přítomných v době usnášení.

10. Každá členka má jeden hlas.

11. Valná hromada rozhoduje o zrušení nebo sloučení Spolku dvoutřetinovou většinou všech svých členek, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členek.

12. Zařazení záležitosti, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení Valné hromady, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členek Spolku.

13. Pokud je členka Spolku v prodlení s plněním svých členských povinností, zejména včasné a řádné úhrady členských příspěvků, k jejímu hlasu se na Valné hromadě nepřihlíží.

14. Nepřihlíží se také k hlasu členky, která podala svoji přihlášku později než 30 dnů před
konáním Valné hromady.

 

Hlasování Valné hromady per rollam

1. Valná hromada může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) korespondenčně nebo elektronicky.

2. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo informaci kde jsou uveřejněny, a informaci o lhůtě, ve které se má členka Spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů.

3. K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

4. Statutární orgán oznámí členům Spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.

5. Při písemném korespondenčním hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členek/členů Spolku oprávněných hlasovat.

6. Při online hlasování per rollam (prostřednictvím speciálního hlasovacího softwaru, videokonference nebo e-mailem) je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina členek/členů Spolku, kteří se hlasování v daném termínu zúčastnili.

 

Valná hromada rozhoduje o:

1. změnách stanov Spolku;

2. sloučení a zániku Spolku;

3. návrzích a podnětech členek Spolku;

4. volbě členek Rady, kontrolní komise a etické komise;

5. volbě likvidátora Spolku.

 

Valná hromada na základě podkladů vypracovaných Radou dále schvaluje:

1. organizační strukturu, kritéria členství, výši členských příspěvků a jejich splatnost, plán činnosti a rozpočet Spolku pro příští období;

2. jednací a volební řád a zásady hospodaření;

3. výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku a účetní uzávěrku Spolku za předchozí rok;)

4. strategický plán Spolku a jeho cíle na další období.

 

Rada Spolku

 

1. Je statutárním a výkonným orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.

2. Má pět členek/členů, jejichž funkční období jsou 4 roky.

3. Je volena Valnou hromadou.

4. Řídí činnost Spolku.

5. Volí ze svých členek prezidentku Rady, přičemž zbývající 4 členky se stávají viceprezidentkami Rady (dále též „prezidentka Spolku“, resp. „viceprezidentka Spolku“).

6. Pokud při volbě prezidentky dojde k volbě se shodným počtem hlasů 3 x po sobě, prezidentku volí Valná hromada.

7. Radu svolává prezidentka Spolku v součinnosti s výkonným ředitelem/výkonnou ředitelkou, v její nepřítomnosti s určenou viceprezidentkou a to nejméně 4 x ročně.

8. Pozvánka na zasedání Rady musí být členkám zaslána nejméně 5 dnů přede dnem zasedání Rady.

9. Pozvánka na zasedání Rady musí obsahovat následující náležitosti: místo, datum a hodinu konání, program jednání.

10. Se souhlasem všech členek Rady může být zkrácena lhůta pro svolání Rady či změněn způsob svolání Rady (např. on-line konference).

11. Koordinuje činnost Spolku.

12. Svolává Valnou hromadu.

13. Zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady.

14. Rozhoduje o přijetí členky Spolku.

15. Jmenuje (zpravidla na základě výběrového řízení) a odvolává výkonného ředitele/výkonnou ředitelku jako zaměstnance Spolku s řídícími pravomocemi.

16. Určuje kompetence výkonného ředitele/výkonné ředitelky a kontroluje jeho/její činnost.

17. Stanoví odměňování výkonného ředitele/výkonné ředitelky.

18. Vypracovává a schvaluje roční rozpočet Spolku.

19. Kontroluje plnění plánu činnosti a rozpočtu Spolku.

20. Projednává podněty členek podané Radě.

21. Schvaluje svůj jednací řád.

22. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členek.

23. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členek.

24. Za výkon funkce členky/člena Rady může být přiznána odměna.

25. Valná hromada přebírá pravomoci Rady, jestliže se Rada přes opakované (nejméně trojí) svolání v průběhu 18 měsíců nesejde usnášeníschopná.

26. Členkami Rady mohou být jen členky Spolku.

27. Členky Rady se ujímají funkce den následující po jejich zvolení.

28. Do 30 dnů od Valné hromady předá odstupující Rada agendu nově zvolené Radě.

 

Jednání za Spolek

Za Spolek jednají ve všech věcech vždy alespoň 2 členky Rady. K platnému jednání jedné členky postačuje předchozí zmocnění Rady jako celku či písemná plná moc jiné členky Rady.

Rada Spolku jako statutární orgán má několik dalších odpovědností a pravomocí.

1. Je zodpovědná za naplňování strategie Spolku.

2. Reprezentuje Spolek navenek.

3. Předkládá Valné hromadě zprávy o hospodaření a činnosti Spolku.

4. Má právo delegovat plnou mocí své pravomoci na výkonného ředitele/výkonnou ředitelku.

5. Uzavírá k zajištění úkolů Spolku pracovněprávní a obdobné vztahy se třetími osobami.

 

Výkonný ředitel/výkonná ředitelka

 

1. Je zaměstnankyní/zaměstnancem Spolku.

2. Řídí jednání Rady a Valné hromady.

3. Koordinuje činnost Spolku v jednotlivých oblastech na celostátní i mezinárodní úrovni.

4. Reprezentuje Spolek v obecných záležitostech.

5. Zajišťuje další úkoly, kterými ho/ji Rada pověří.

6. Zajišťuje zpracování výroční zprávy.

7. Odpovídá za řádný chod kanceláře.

8. Práva a povinnosti výkonného ředitele/výkonné ředitelky jsou upraveny v pracovní smlouvě a řídí se zákoníkem práce.

 

Kontrolní komise:

1. Je kontrolním orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.

2. Má tři členky volené Valnou hromadou na dobu 4 let.

3. Vykonává dohled nad hospodařením Spolku, upozorňuje Radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.

4. Ze svých členek volí kontrolní komise svoji předsedkyni, která svolává a řídí jednání této komise.

5. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.

6. Vypracovává zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti pro zasedání Valné hromady.

7. Na návrh vyloučeného člena/členky přezkoumává soulad vyloučení s těmito stanovami a právními předpisy.

8. Členka/člen Kontrolní komise nemůže být zároveň členkou/členem Rady ani Etické komise.

 

Etická komise s účinností od 1. září 2022:

1. Etická komise se věnuje řešení stížností na členky a zaměstnankyně spolku UNIPA z.s., které mohou spočívat v porušení stanov spolku nebo etického kodexu spolku.

2. Etická komise je volena valnou hromadou na dobu 4 let a je tříčlenná.

3. Etická komise je možným poradním orgánem pro všechny členky UNIPA z.s. v oblasti řešení etických otázek.

4. Členky etické komise volí mezi sebou předsedkyni eticé komise UNIPA.

5. Předsedkyně etické komise zejména:

a. vede agendu stížností,

b. neodkladně po obdržení stížnosti na členku UNIPA z.s, od členky UNIPA, z.s. či jiné osoby navrhne datum pro vyřízení stížnosti, nejdéle však 30 dní po obdržení
stížnosti,

c. zajišťuje nepodjatost členek jak k osobě, na kterou je podána stížnost, tak k osobě, která podala stížnost i k věci samé,

d. zpracovává roční zprávu o činnosti etické komise a předkládá ji Radě UNIPA z.s.

6. Etická komise postupuje při řešení stížností v souladu s etickým kodexem Mezinárodní konfederace porodních asistentek a stanovami UNIPA, z.s.

7. V případě stížnosti na členku Etické komise UNIPA, z.s. neúčastní se tato členka procesu řešení dané stížnosti a bude v této záležitosti nahrazna jednou členkou Rady UNIPA.

8. Etická komise rozhoduje o tom, zda-li byla stížnost důvodná, kdo, kdy a čím se provinění dopustil. Za provinění ukládá tyto tresty podle stanovených pravidel:

a. napomenutí, jehož formu v rozhodnutí přímo určí,

b. přerušení členství v UNIPA až na dobu tří let,

c. vyloučení z UNIPA, z.s.

9. Stížnost lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy předmětná událost vyšla najevo.

10. Pokud Etická komise dojde k závěru, že stížnost je nedůvodná, řízení se zastaví.

11. Opravný prostředek může podat pouze obviněná Radě UNIPA, a to pouze bylo-li rozhodnuto o přerušení členství v UNIPA, z.s. nebo o vyloučení z UNIPA, z.s..

12. Etická komise rozhoduje o žádosti o přezkum rozhodnutí rady v případě zamítnutí členské přihlášky.

13. Členka Etické komise nemůže být zároveň členkou Rady ani Kontrolní komise.

Spolek může pro své potřeby vytvářet vnitřní organizační jednotky (odborné sekce a pracovní skupiny).

Spolek může být členem národních i mezinárodních organizací, jejichž zájmy jsou v souladu s cíli a zájmy Spolku.

VIII. Hospodaření Spolku

1. Hospodaření Spolku se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Majetek Spolku tvoří zejména movitý a nemovitý majetek, finanční prostředky, pohledávky, dluhopisy a jiná práva.

3. Prostředky Spolku jsou účelově vázány a mohou být použity a poskytnuty pouze pro účely odpovídající účelu Spolku.

4. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména z těchto zdrojů: členské příspěvky; granty a dotace z veřejných rozpočtů; výnosy z vlastních aktivit (školení, semináře, distribuce informačních materiálů); individuální a firemní dary, závěti; reklamní sdělení na internetových stránkách a dalších materiálech (upravuje etický kodex Spolku); výnosy majetku; a veřejné sbírky.

5. Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným Valnou hromadou. Účetním obdobím je kalendářní rok.

6. Za hospodaření Spolku odpovídá Rada, která každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření.

7. V případě, že vedlejší hospodářská činnost bude mít charakter podnikání, je Spolek povinen požádat o vydání oprávnění k tomuto podnikání v souladu s platnými právními předpisy. Tato činnost se však nesmí stát hlavním smyslem existence Spolku.

 

Zrušení a zánik Spolku

1. Spolek může zaniknout, jestliže se o jeho zrušení usnese Valná hromada.

2. Usnesení o zrušení spolku musí být přijato dvěma třetinami všech členů/členek Spolku.

3. Spolek se může sloučit s jiným subjektem, jehož zájmy jsou v souladu s cíli Spolku, jestliže se o tom usnese Valná hromada.

4. Usnesení o sloučení Spolku musí být přijato dvěma třetinami všech členek Spolku.

5. S přijetím usnesení o zániku Spolku s likvidací musí být rozhodnuto i o vypořádání majetku.

6. K likvidaci Spolku a k následnému majetkovému vyrovnání bude Valnou hromadou ustanoven likvidátor.

7. Likvidátor provede likvidaci majetku Spolku a vypořádání se se zaměstnanci Spolku, zodpovídá za řádné vyrovnání všech pohledávek.

8. Případný likvidační přebytek bude převeden na neziskové organizace, jejichž cíle se shodují s cíli Spolku. Tyto neziskové organizace budou určeny rozhodnutím Valné hromady Spolku.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti první pracovní den následující po Valné hromadě, která změny schválila.

3. Spolek může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat organizační a jednací řád Spolku.

 

Stanovy byly schváleny Valnou hromadou dne 12. 11. 2016.

Stanovy jsou účinné od 14. 11. 2016.

Aktualizace stanov byla Valnou hromadou schválena dne 4. 6. 2022

Aktualizované stanovy jsou účinné od 4. 6. 2022.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010