28.4.2020

Sledování stavu ženy a dítěte v průběhu porodu dle doporučení NICE – Péče o zdravou ženu a děti během porodu CG190

Národní institut klinické excelence (The National Institute for Clinical Excellence – NICE) byl ve Velké Británii založen v dubnu 1999. Jeho cílem je vytvořit konzistentní doporučené postupy a tím zkvalitnit poskytovanou péči. Kromě klinických doporučených postupů zveřejňují i doporučení pro kvalitu péče nebo veřejné zdraví, organizují vzdělávací setkání apod. Jejich hlavním znakem je vysoká odbornost a důraz na kvalitu výzkumů, které pro doporučené postupy používají. V prosinci 2014 byly publikovány doporučené postupy Péče o zdravou ženu a děti během porodu (CG190), jejich poslední revize proběhla v únoru 2017. Postupně vám předkládáme jednotlivé jejich části ve formě článků. Doufáme, že vám pomohou ve vaší praxi, protože bohužel podobné doporučené postupy v Česku zatím neexistují.


Doporučení britského institutu NICE (National Institute for Health and Care Excellence) 1.5 Sledování stavu ženy a dítěte v průběhu porodu je podkladem pro indikaci k předání rodící ženy a nenarozeného dítěte do péče vedené lékařem-porodníkem.

Rozhodnutí o transportu se odvíjí od posouzení zdravotního stavu rodící ženy a nenarozeného dítěte. (NICE 1.5.1)

Indikace k převozu na straně rodící ženy:

 • Puls nad 120 tepů/min při dvou různých měřeních provedených s 30min odstupem,
 • diastolický krevní tlak 110 mmHg nebo vyšší či systolický tlak 160 mmHg nebo vyšší při jednom měření,
 • diastolický krevní tlak 90 mmHg nebo vyšší a systolický krevní tlak 140 mmHg nebo vyšší při dvou různých měřeních provedených s 30min odstupem,
 • bílkoviny v moči na dva křížky při jednom měření a současně zvýšený diastolický krevní tlak (90 mmHg a vyšší) či zvýšený systolický krevní tlak (140 mmHg nebo vyšší),
 • teplota 38 °C nebo vyšší při jednom měření či 37,5  °C nebo vyšší při dvou měřeních s hodinovým odstupem,
 • jakékoliv vaginální krvácení odlišné od krvácení pocházejícího z otevírání porodních cest
 • zkalená plodová voda (viz níže),
 • žena udává bolest, která se liší od běžně pociťované bolesti během kontrakcí,
  prokazatelně nepostupující porod v první nebo druhé době porodní,
 • žena žádá úlevu od bolesti ve formě místní analgezie,
 • akutní stavy – krvácení během porodu, prolaps pupečníku, poporodní krvácení, zhoršení stavu či kolaps rodičky, nutnost pokročilé resuscitace novorozence,
 • zadržená placenta,
 • poranění hráze třetího nebo čtvrtého stupně nebo jinak komplikované poranění hráze, které si vyžaduje šití.

Indikace k převozu na straně nenarozeného dítěte:

 • jakékoli abnormální naléhání plodu, včetně naléhání pupečníku,
 • příčná nebo šikmá poloha plodu,
 • naléhající hlava plodu na vchod pánevní nebo balotující nad vchodem pánevním u
 • prvorodičky (4/5 – 5/5 při zevním vyšetření),
 • podezření na růstovou retardaci (IUGR) nebo makrosomii plodu,
 • podezření na anhydramnion nebo polyhydramnion,
 • ozvy plodu pod 110 nebo nad 160 tepů za minutu,
 • decelerace ozev plodu zachycené intermitentním poslechem pomocí Dopplerova UTZ přístroje.

Doporučení týkající se zkalené vody plodové definují mekoniem zbarvenou plodovou vodu jako jakoukoli plodovou vodu s kousky mekonia, která může být také hustá, tmavě zelená až černá. Porodní asistentka musí zaznamenat přítomnost nebo naopak absenci mekonia v plodové vodě a v případě, že je plodová voda výrazně zkalená mekoniem, musí zajistit, aby

 • byla žena předána do péče vedené lékařem-porodníkem,
 • během porodu byla dostupná péče zdravotníků vyškolených v odebrání vzorků krve
 • plodu během porodu pro vyšetření acidobazické rovnováhy ABR nebo Astrupa a současně
 • během porodu byla rychle dostupná péče zdravotníků trénovaných v pokročilé resuscitaci novorozence. (NICE 1.5.2; 1.5.3)

Zásadním pravidlem pro převoz je dle doporučení zhodnocení rizik a benefitů transferu, to znamená, že transfer je doporučený tehdy, pokud jeho rizika nepřeváží nad výhodami. Například při silně zkalené vodě plodové je nutné zvážit, zda a kdy ženu transportovat v závislosti na pravděpodobnosti, že k porodu dojde před tím, než bude dopravena do porodnice. (1.5.4)

Pokud ale porodní asistentka nepozoruje žádnou z výše uvedených komplikací, může dle doporučení NICE pokračovat v poskytování péče, dokud žena sama nepožaduje předání do péče lékaře. (1.5.1)


Překlad byl realizován  v rámci Projektu Unie porodních asistentek – vize 2021 (CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002045), který je podpořený v rámci programu Operační program zaměstnanost a je součástí výzvy Budování kapacit a profesionalizace NNO.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010