Rodím v klidu bez násilí (2022-2024)

Na tomto projektu UNIPA spolupracuje s Ligou lidských práv (LLP), Sdružením pro integraci a migraci (SIMI) a Asociací pro porodní domy a centra (APODAC). Cílem tohoto projektu je propojení odborných organizací působících v rámci celé České republiky a věnující se kultivaci péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Součástí je vznik Aliance porodní asistence (APA), která bude prostřednictvím memoranda spolupracovat na společných principech a doporučených postupech odborné a respektující péče o ženu a dítě.

 

Cíl a očekávaný přínos projektu

Cílem tohoto projektu je vyvinout systém prevence porodnického násilí. Nejdříve budeme iniciovat vznik Aliance porodní asistence, která bude vytvářet a dále rozvíjet a využívat nástroje k prevenci a řešení institucionalizovaného porodnického násilí, rozšiřovat povědomí o existenci, formách a následcích tohoto násilí a možnostech jeho odstraňování. V ideálním případě by tyto snahy vedly až k odstranění porodnického násilí a daly vzniknout primárnímu centru prevence, kde by se již jen teoreticky upozorňovalo na to, co dělat, aby se mu dalo předejít, aniž by muselo vůbec nastat. Takový stav by samosebou společnosti prospíval natolik, že by vedl k lepšímu fyzickému, psychickému zdraví i výkonnosti a schopnostem populace, čímž by se výrazně snížily náklady, které jsou nyní potřebné k nápravě těchto traumat. Došlo by i k poklesu násilí ve společnosti.

Ambicí projektu je uznat a přenést pojem porodnického násilí do veřejné a odborné diskuse, jakož i nástrojů k jeho prevenci a řešení následků. Přínosem projektu je rozšiřující se podíl žen vědomých si svých práv v souvislosti s reprodukčním zdravím, které budou hledat kvalitní, bezpečnou a respektující péči v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Snižování míry porodnického násilí povede u žen k lepšímu zdravotnímu stavu, efektivnějšímu uspokojování potřeb dítěte, kvalitnějšímu partnerskému vztahu a následně ke zdárnějšímu zapojení se do pracovního procesu, nejen ženy po mateřské dovolené, ale i jejich potomků. Díky využití jazykových mutací očekáváme srovnatelné cíle u marginalizované skupiny žen migrantek.

Porodní asistentky a studentky porodní asistence zapojené do projektu získají kvalitnější teoretické i odborné znalosti a vědomosti k rozeznávání porodnického násilí, k jeho prevenci, jakož i k léčení jeho následků, které se objevují ve formě traumatu, posttraumatického šoku, syndromu či nemoci (známého terminologicky jako post-traumatic stress disorder – PTSD).

 

Projekt je financovaný z Norských fondů za přispění Ministerstva financí, registrační číslo žádosti LP-HRMGSC-004.

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010