Manuál: Jak se stát komunitní porodní asistentkou

Co jako porodní asistentka musím zařídit, pokud chci poskytovat zdravotní služby?

 

Jste porodní asistentka a chcete vykonávat některou z těchto činností?

a) poskytovat informace o životosprávě v těhotenství a při kojení, o přípravě na porod, ošetření  novorozence a o antikoncepci; poskytovat rady a pomoc v otázkách sociálně-právních ve spolupráci s odpovědnými orgány,
b) provádět návštěvy v rodině těhotné ženy, ženy do šestého týdne po porodu a gynekologicky nemocné, sledovat její zdravotní stav,
c) podporovat a edukovat ženu v péči o novorozence, včetně podpory kojení, a předcházet jeho komplikacím,
d) diagnostikovat těhotenství, předepisovat, doporučovat nebo provádět vyšetření nutná ke sledování fyziologického těhotenství, sledovat ženu s fyziologickým těhotenstvím, poskytovat jí informace o prevenci komplikací; v případě zjištěného rizika předávat ženu do péče lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví,
e) sledovat stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými a technickými prostředky, rozpoznávat u matky, plodu nebo novorozence příznaky patologií, které vyžadují zásah lékaře, a pomáhat mu v případě zásahu; při nepřítomnosti lékaře provádět neodkladná opatření,
f) připravovat rodičku k porodu, pečovat o ni ve všech dobách porodních a vést fyziologický porod, včetně případného nástřihu hráze; v neodkladných případech vést i porod v poloze koncem pánevním (neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo léčebný výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví)
g) ošetřovat porodní a poporodní poranění a pečovat o ženu do šestého týdne po porodu,
h) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky10) a manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,
i) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky11) a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu,
j) analyzovat, zajistit a hodnotit kvalitu a bezpečnost poskytované ošetřovatelské péče42),
k) pečovat o ženu s odumřelým plodem ve vyšším stupni těhotenství, s přerušeným těhotenstvím nad dvanáctý týden z genetické indikace či zdravotní indikace ženy ve všech porodních dobách, včetně sledování a vyhodnocování rizik s tím spojených,
l) poskytovat bez odborného dohledu a bez indikace ošetřovatelskou péči fyziologickému novorozenci.

Pak se jedná o zdravotní službu a musíte získat udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb u KÚ nebo v Praze u MHMP!

Upozorňujeme, že porodní asistence je živnost vázaná a nestačí mít živnostenský list. Je nutná registrace na krajském úřadu, který vám přidělí IČO.

 

Nejprve je nutné se rozhodnout, v jakém rozsahu a kde budete služby poskytovat.
Máte tři možnosti:

● kontaktní pracoviště pro domácí péči – tedy poskytovat péči PA v domácím prostředí klientů a klientek. Výhodou je, že se nemusí jednat o nebytové prostory ani o zdravotnické zařízení a není nutné mít provozní řád
● pracoviště PA, kde nejsou vedeny porody – jedná se v podstatě o ambulantní péči.Můžete mít vlastní pracoviště nebo pracovat v jiném zdravotnickém zařízení (ať už se jedná o nemocnici nebo ordinaci lékaře, nemusí to být ordinace gynekologa či gynekoložky)
● pracoviště PA, kde jsou vedeny porody – jedná se o porodní dům či porodní centrum, které klade v současné době velké nároky na věcné a personální zajištění

Dále se můžete rozhodnout, zda budete péči poskytovat jako fyzická osoba, nebo
jako právnická osoba (nejpříhodnější je společnost s ručením omezeným – s. r. o.).
Obě varianty mají své výhody a nevýhody. Největší výhodou společnosti s ručením omezeným je díky novému občanskému zákoníku snadné založení. Základní kapitál je totiž od roku 2014 stanoven v minimální výši 1 Kč. Další výhodou je finanční ručení – společníci (může být ale i jen jeden) ručí svým vkladem a nikoliv celým svým majetkem, jako je tomu u fyzické osoby. Nevýhodou je pak nejen složitější administrativa, ale hlavně finanční náročnost, která je na rozdíl od fyzické osoby mnohem vyšší.

 

K podání žádosti potřebujete:

1. žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb
2. doklad o vzdělání – diplom
3. doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání – lékařský posudek (nesmí být starší 90 dnů)
4. výpis z evidence rejstříku trestů (často si ho krajské úřady zajišťují samy, nesmí být starší 90 dnů)
5. prohlášení, že u žadatele netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění (bývá součástí žádosti nebo tento dokument mají na krajském úřadě připravený k podpisu)
6. seznam zdravotnických pracovníků – je nutné ho vyplnit i pokud pracuje porodní asistentka sama za sebe bez dalších spolupracovníků (tabulka bývá součástí žádosti)
7. doklady potvrzující možnost používání prostor pro poskytování zdravotních služeb

(a) kontaktní pracoviště domácí péče – pokud vykonáváte jen domácí péči a návštěvní službu ve vlastním sociálním prostředí pacienta, je nutné mít kontaktní pracoviště (požadavky viz příloha č. 9 k vyhlášce 92/2012). Pokud je toto kontaktní pracoviště ve vaší vlastní nemovitosti, stačí doložit výpis z katastru nemovitostí o tom, že objekt vlastníte. Pokud je ale kontaktní pracoviště v objektu, který vám nenáleží, je nutné mít nájemní smlouvu s vlastníkem nemovitosti.

(b) Pracoviště PA, kde nejsou vedeny porody – pokud pracujete ve zdravotnickém zařízení nebo poskytujete péči na vlastním pracovišti (ambulantní péče), pak je nutné předložit potvrzení, že je zdravotnické zařízení technicky a věcně vybaveno k poskytování zdravotních služeb (požadavky viz příloha č. 1 a 2 (konkrétně 2.11.1) k vyhlášce 92/2012) a mít schválený provozní řád orgánem ochrany veřejného zdraví. Při poskytování péče na vlastním pracovišti PA musíte doložit nájemní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí dokládající, že je vlastníkem (nebo nájemcem) objektu, ve kterém ambulantní péči poskytujete.

(c) Pracoviště PA, kde jsou vedeny porody – pokud máte porodní centrum nebo porodní dům, je nutné předložit potvrzení, že je zdravotnické zařízení technicky a věcně vybaveno k poskytování zdravotních služeb (požadavky viz příloha č. 1 a 2 (konkrétně 2.11.2) k vyhlášce 92/2012) a mít schválený provozní řád orgánem ochrany veřejného zdraví. Dále je nutné doložit vlastnictví či pronájem nemovitosti, ve které se pracoviště nachází.

Do 15 dnů od udělení oprávnění je nutné si zajistit pojištění profesní odpovědnosti. Ne každá pojišťovna ale pojišťuje profesi porodní asistentky.

 

Informace k podání žádosti se liší dle krajů. V Praze vydává oprávnění magistrát.
Konkrétní informace z daného kraje naleznete zde:

Hl. město Praha

Středočeský kraj

Karlovarský kraj

Plzeňský kraj

Liberecký kraj

Ústecký kraj

Královehradecký kraj

Pardubický kraj

kraj Vysočina

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Zlínský kraj

 

Podání Žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb se řídí těmito
zákony a vyhláškami ve znění pozdějších předpisů

zákon 96/2004Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
vyhláška 55/2011Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
zákon 372/2011Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
vyhláška 92/2012Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
vyhláška 99/2012Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

 

Důležité doporučení: Rozhodnutí osobně nepřebírejte a nepodepisujte, pokud nejste spokojeni s jeho obsahem (např. omezení registrace – bez vedení porodu). Nechte si ho zaslat poštou. Pokud podepíšete převzetí, vzdáváte se tím práva na odvolání.

 

Manuál ke stažení

 

Platnost informací k 3. 1. 2019
Zpracovala Unie porodních asistentek, z. s.


Projekt je podpořený v dotačním řízení Úřadu vlády ČR v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů. Tento studijní materiál byl vytvořen pro kurz Základy podnikání pro porodní asistentky a je chráněn autorským právem.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010