16.7.2023

ICM celosvětový průzkum vlivu pandemie Covid 19 z pohledu porodních asistentek

V počátku roku 2020, jak pandemie Covid 19 sílila, ICM zkoordinovalo celosvětový průzkum financovaný United Nations Population Fund (UNFPA) a Johnson & Johnson za účelem lepšího porozumění výzvám a obavám profesních organizací porodních asistentek v průběhu trvání pandemie Covid 19. Cílem studie bylo shromáždit informace od profesních organizací porodních asistentek z celého světa k určení vlivu globální pandemie. Deskriptivní průřezový průzkum proběhl formou online dotazníku, který byl rozeslán emailem každé členské organizaci ICM.

V období od července 2020 do dubna 2021 bylo shromážděno přes 101 dotazníků. Průzkumu se zúčastnily všechny regiony, ve kterých má ICM členské organizace. Studie identifikovala škálu problémů, se kterými se potýkají porodní asistentky a ženy od počátku pandemie do poloviny roku 2021. Společným problémem byl nedostatek respirátorů PPE, přechod k telefonickým a online konzultacím, nejistota spojená s volbou místa porodu za účelem snížení rizika infekce a změna porodních oddělení, která se stávaly odděleními pro pacienty s onemocněním Covid 19.


Výsledky studie:

Průzkum ukázal, že omezení porodní péče a zákazu přítomnosti doprovázející osoby z důvodu prevence a kontrolních opatření, separování matek a novorozenců po porodu, zákaz kojení nebo kontaktu matky a novorozence a posílení intervencí jako zbytečné provedení císařského řezu nebo indukování porodu je zjevné a do očí bijící porušování práv žen a novorozenců v průběhu těhotenství a porodu. Takovéto praktiky jsou v rozporu s důkazy o bezpečné a efektivní péči. Průzkum osvětlil nedostatek základních zdrojů a nedostatky stávajícího zdravotního systému v souvislosti ke schopnostem se vypořádat s globální pandemií. Porodní asistentky se cítí přetěžované a nedostatečně finančně ohodnocené ve zdravotním systému, kde nejsou dostatečné příležitosti k tréninku dovedností a kde jsou restriktivní opatření. V rámci profese porodních asistentek pandemie pouze prohloubila chronické problémy, se kterými se potýkají porodní asistentky dlouhodobě.

V mnoha zemích se porodní asistentky potýkaly s nelehkým přístupem k finančním prostředkům, zdrojům, tréninku a uznáním autonomie profese ještě před pandemií Covid 19. Pandemie prohloubila vzrůstající potřebu péče porodních asistentek mimo již fungující porodnické zařízení, a to i v zemích, kde není komunitní péče porodních asistentek součástí obvyklé péče o matku a novorozence. Ženy pociťovaly strach z porodu v porodnici vzhledem ke zvýšenému riziku infekce. V některých zemích byly ženy propouštěny již několik hodin po porodu, a to i když byly po císařském řezu. V mnoha případech tyto ženy neměly možnost žádné následné péče. Porodní asistentky zajišťovaly péči o tyto ženy a novorozence, ale nebyly na ni dostatečně vybaveny.

Řešení této situace spočívá v odstranění bariér, které umožní, aby finanční tok, finanční hybatelé a pojistné mechanismy alokovaly finanční zdroje tak, aby bylo umožněno zachování servisu péče porodních asistentek. To znamená umožnit komunitní péči, která je zásadní v době, kdy dochází k poklesu využití péče v porodních zařízeních/porodnicích a kdy vzrůstá počet žen, které volí decentralizované služby. Rozšíření zdrojů přímo organizacím, které reprezentují porodní asistentky, jako poskytovatele mateřské zdravotní péče v první linii, je nejlepší způsob k zajištění prostředků a kapacity k poskytování komunitní péče a péče vedené porodní asistentkou k podchycení nejvíce ohrožených žen v komunitě.

Průzkum zachytil mnoho problémů, kterým jsou vystaveny porodní asistentky v profesi, ve které převažují ženy. Z průzkumu vyvstaly dva faktory, které je nutné urgentně řešit. Zaprvé se jedná o nedostatek reprezentace profese porodních asistentek v rámci vývoje vládních strategických plánů a opatření v důsledku pandemie. Zadruhé je třeba se zabývat popíráním nezvratných důkazů o bezpečnosti porodů mimo nemocnici, ať už v domácnostech nebo v komunitě v porodních centrech vedených porodními asistentkami. Obě tyto doporučení mají zvýšit efektivitu porodních asistentek ve světě, který je v současnosti zpustošen virem SARS-COV-2, a ve světě budoucnosti, který může čelit podobným katastrofickým pandemiím.

Doporučení vycházející z průzkumu:

  • Porodní asistentky musí být jako poskytovatelky péče viditelné pro ministerstvo zdravotnictví a vládu.
  • Kontinuální péče vedená porodními asistentkami musí být upřednostňována a být více podporována, ať už se jedná o péči poskytovanou v domácím prostředí nebo v rámci komunity v porodních centrech.
  • Ženám musí být zajištěn přístup k péči zajišťující reprodukční a sexuální zdraví. (Nedostatečný přístup k péči má za následek dlouhotrvající a širokospektrý dopad, jak na úrovni individuální tak společenské. Porodní asistentky hrají klíčovou roli v podpoře a ochraně práv žen.)
  • Dostupnost osobních protektivních prostředků (PPE) a testování na Covid 19 pro porodní asistentky a porodní centra k zajištění kvality péče.
  • Porodní asistentky by se měly podílet na vedení a utváření pravidel a regulací v souvislosti s Covid 19.
  • Porodní asistentky by měly být uznány jako nejvhodnější profesionálky pro informování vlády ohledně efektivity organizace péče porodních asistentek, jejich potřeb a potřeb těch, o které pečují – tzn. žen a novorozenců.
  • Porodní asistentky by neměly být využívány mimo jejich odbornost, pokud to není nezbytně nutné.
  • Péče porodních asistentek a všeobecných sester je nezaměnitelná.
  • Rodící ženy by neměly být ponechány bez kvalifikované péče porodní asistentky poskytující respektující, kompetentní a bezpečnou porodní péči.
  • Porodní asistentky musí mít k dispozici vědecky podložená doporučení, školení a další informace týkající se Covid 19.

Odkaz na celé znění průzkumu:
https://www.internationalmidwives.org/icm-news/midwives-speaking-out-on-covid-19-the-international-confederation-of-midwives-(icm)-global-survey-(3-page-summary).html

Přeložila Petra Ann Kovařčíková – bývalá delegátka UNIPA v ICM

 

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010