2.5.2024

Česká porodní asistence v kontextu 20 let v Evropské unii

V těchto dnech oslavuje Česká republika 20 let od vstupu do Evropské unie.

Mají důvod k oslavám také porodní asistentky?  Je péče porodních asistentek pro ženy dostupná tak
jak je to obvyklé v ostatních členských státech?

Česká republika se zavázala v přístupových rozhovorech k tomu, aby narovnala legislativu
s evropskými státy v celém spektru společenského života a také ve zdravotnictví.

Požadavek pro vstup do EU bylo sladění vzdělávání porodních asistentek s členskými státy, umožnění
vykonávat činnosti porodní asistence alespoň v minimálním rozsahu, tj. péče v těhotenství při
fyziologickém porodu a péči o ženu a novorozence po porodu. Tyto kroky měly být uskutečněny do 3
let od zveřejnění dokumentu. (1)

V polovině dubna 2002 evaluační komise EU přijíždí do ČR a jednají na Ministerstvu zdravotnictví a
vydávají hodnotící zprávu, jak ČR postoupila v navrhovaných krocích. Konstatují, že porodní
asistentka dle tehdejší legislativy, nemůže poskytovat péči autonomně a že je péče v těhotenství a při
porodu dominovaná lékaři, fragmentovaná a převážně nemocniční. Experti členských států dávají ČR
doporučení, aby legislativa byla novelizována tak, aby PA mohla pracovat nezávisle a autonomně
vykonávat činnosti uvedené v článku 4 směrnice 155/EHS. Dále EU doporučuje, aby poskytování
služeb PA v primární prevenci bylo ještě dále rozvinuto a aby se neoddělovaly děti od matek (2).

1.5.2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie.

Jaké zákony v oblasti poskytování služeb porodní asistentky v ČR existují a upravily se podle
požadavků EU?

Stále je platný zákon 48/1997 § 18, který říká: „Nestanoví-li tento zákon jinak, poskytují hrazené
služby jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři, pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře pojištěnce
(dále jen „ošetřující lékař“); to neplatí, jde-li o porodní asistentky, jedná-li se o fyziologický porod ve
zdravotnickém zařízení lůžkové péče, a v případě klinických psychologů a farmaceutů.“ (3)

Porodní asistentka může vést fyziologický porod bez indikace lékaře pouze ve zdravotnickém zařízení.
(4) Ale v popisu registračního listu Ministerstva zdravotnictví výkonu: Vedení porodu porodní
asistentkou, je zdůrazněno, ZA SUPERVIZE LÉKAŘEM! Tady je rozpor, který si vykládají různá
zdravotnická zařízení většinou tak, že k příjmu musí vždy dorazit lékař a „kontrolovat“ porodní
asistentku.

V roce 2011 legislativně ČR upravila vyhláškou č.55/2011 Sb. kompetence porodní asistentky, které
může vykonávat bez indikace lékaře. V § 5 si je můžete dohledat. Patří mezi ně i vedení těhotenských
poraden, fyziologického porodu i péče o novorozence. (5) Můžeme nad tím jásat? Nebo jen ČR chtěla
konečně splnit požadavky EU?

Bohužel, i v tomto případě jsou nám porodním asistentkám kladeny překážky k tomu, abychom svou
práci mohly vykonávat autonomně v rámci zdravotního systému ČR. Vyhlášky, které to znemožňují
byly přijaty hned vzápětí po tomto zákoně. (6)

Například:

1/ Na péči porodní asistentkou o ženu v těhotenství v systému zdravotní péče není myšleno. Zcela
v moci to mají gynekologové, i když by většině zdravých žen spíše vyhovovala porodní asistentka.
Zdravotní pojišťovny totiž těhotenské poradny porodní asistence proplatí jen v případě, že ji indikuje
gynekolog. A to je střet zájmů (finanční a konkurenční), takže se to v reálu neděje.

2/ Samostatné vedení porodů lze jen v nemocnici, a i to je vlastně nemožné viz. výše. Pokud by
porodní asistentka chtěla založit porodní dům, znemožňuje ji to vyhláška o personálním a věcném
vybavení, které vlastně říká, že porodní dům by byla porodnice (požadavky: lékař do 5 minut,
anesteziolog, gynekolog, pediatr, dětská sestra trvale přítomny a císařský řez nutný udělat do 15
minut). (6)

3/Poporodní návštěvy jsou také zatíženy indikací lékařem a je velmi obtížné získat smlouvy se
zdravotními pojišťovnami. Lékaři ještě indikaci / žádanky nechtějí ženám předepisovat. Tyto návštěvy
samozřejmě porodní asistentka může vykonávat, ale jen za přímou úhradu od klientek.

V tomto případě, co se týče autonomie porodní asistence, legislativa České republiky v žádném
případě nenaplňuje požadavky Evropské unie, a to ani po 20 letech vstupu České republiky.

1) Směrnice Rady Evropy 80/155 Článek 4, https://iham.cz/wp-content/uploads/2012/02/smernice-RE-k-cinnosti-PA.pdf

2) Generální direktorát Evropské komise – pro rozšíření evaluační mise, 2002

3) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48?text=%C4%8D.48%2F1997+18#cast5

4) Vedení porodu vaginálně – hlavičkou porodní asistentkou za supervizi lékaře,
https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/63120

5) Vyhláška č. 55/2011 Sb,§ 5, O činnostech zdravotnických a jiných odborných pracovníků
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-55

6) Vyhláška o požadavcích na minimální technické vybavení pracovišť domácí péče č. 92/2012
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-92 a Vyhláška č. 92/2012 o požadavcích na minimální
personální zabezpečení zdravotních služeb.

 

autorka: Bc. Martina Suchardová

Foto: @Pavlina Martin Photography, @pav_m_photo

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010