6.9.2021

Vyjádření UNIPA k článku Metodika organizace Komplexní péče o těhotnou ženu v České republice vydaném v časopise Gynekologie a porodnictví 2/2021

Vyjádření Unie porodních asistentek k článku Metodika organizace Komplexní péče o těhotnou ženu v České republice vydaném v časopise Gynekologie a porodnictví 2/2021

Žádáme doporučené postupy reflektující současnou míru vědeckého poznání v oblasti zdravotní péče i společenskovědních oborech

Naše profesní organizace se striktně distancuje od zásad poskytování prenatální péče stojících na paternalistických postojích, které ženu nepovažují za dostatečně způsobilou k tomu, aby mohla rozhodovat o péči, která jí bude poskytnuta, a o intervencích, které na ní budou vykonány. Žena je pro nás partnerkou, kterou respektujeme. Proto žádáme o revizi stávajících doporučených postupů České gynekologické a porodnické společnosti a zároveň o podporu vzniku a přijetí doporučených postupů v porodní asistenci, aby tyto dokumenty byly komplementární, reflektovaly současné poznatky vědy a odborných společností a využívaly celou škálu kompetencí porodní asistentky.

V druhém letošním čísle časopisu Gynekologie a porodnictví vyšel článek, který má lékařkám a lékařům přiblížit organizaci péče o těhotnou ženu se zaměřením na změnu v úhradové vyhlášce v oboru gynekologie a porodnictví. Tento pozitivní krok odhaluje mnohé nefunkční mechanismy (například v komunikaci mezi jednotlivými poskytovateli péče), ale také poukazuje na paternalistický přístup k ženám i jejich rodinám. Nejenže dehonestujícím způsobem prezentuje ženy jako nezletilé školačky, za které přebírá zodpovědnost ošetřující lékař, ale zcela opomíjí profesi porodní asistentky, jako by tyto vysokoškolsky vzdělané zdravotnice vůbec v systému zdravotnické péče neexistovaly.

UNIPA se více než 15 let snaží prosadit změny zdravotnického systému tak, aby porodní asistentky mohly pracovat dle svých kompetencí daných vyhláškou 55/2011 Sb., jež je v souladu s Evropskou směrnicí 80/154/EHS. Zároveň se stejně dlouho snaží o kultivaci komunikace zdravotnického systému jak uvnitř, tak i směrem ven. Jedním z příspěvků této snahy jsou Principy péče v porodní asistenci, jejichž druhé revidované vydání vyšlo na jaře tohoto roku. První a obecná část těchto Principů se týká především etického rámce, ze kterého péče porodní asistentky vychází. V naší profesní organizaci prosazujeme partnerský přístup
v péči o ženu. Základem je respekt, zdvořilost, porozumění, úcta, laskavost a čestnost, a to nejen k ženě, ale i k její rodině, jejíž členové jsou také příjemci zdravotní péče. Z úvodu článku Metodika organizace Komplexní péče o těhotnou ženu v České republice vyplývá, že i pro lékařky a lékaře je žena především klientka. Přesto se v následující části textu nachází údajně „nadsazený‟ příklad, ve kterém žena vystupuje v roli „nezletilé školačky‟ a lékař figuruje jako její „zákonný zástupce‟. Článek kromě tohoto příměru obsahuje velmi důležité a prospěšné informace. Od těch jistě nechceme odpoutávat pozornost. Zároveň ale není možné tento příměr zcela přejít jen jako neuváženě použitý příklad, zvlášť pokud se vyskytuje v oficiálním dokumentu prezentujícím vzorový model poskytované péče. Model předjímající neúctu k příjemkyním péče, ale i k jejich rodinám, a odpírající rozhodovací autonomii těhotným ženám, odmítáme stejně jako například přednosta Fakultní nemocnice Ostrava, senátor Ondřej Šimetka, který tento příměr označil za „bizarní” a „totálně neuctivý k ženám, ale i k porodním asistentkám a lékařkám/lékařům”.

Přestože autoři článku tvrdí, že „při tvorbě metodiky organizace Komplexní péče o těhotnou ženu je velmi důležitá spolupráce odborné společnosti, poskytovatelů a plátců zdravotní péče‟, v dalším textu z takové spolupráce odborné společnosti porodních asistentek zcela vylučují a stejně tak opomíjejí porodní asistentky jako poskytovatelky této péče. Jsme si vědomy, že doporučené postupy se týkají lékařské odbornosti, ale právě absence porodních asistentek v nich poukazuje na skutečnost, že je zcela popíráno nejen jakékoliv místo naší profese v systému péče o těhotnou ženu, ale i sama její existence.

Porodní asistence je obor, jehož hlavní podstatou je péče o fyziologicky těhotnou a rodící ženu a ženu po porodu. Porodnictví je lékařský obor, který se se svým kurativním zaměřením soustřeďuje na péči o ženy s nefyziologickým průběhem těhotenství, porodu či poporodního období a léčbu těchto patologií. Společně se pak tyto obory setkávají a v různé míře prolínají tak, aby žena dostala nejlepší možnou péči. Z výzkumů vyplývá, že pro fyziologicky těhotné ženy je tím nejlepším modelem kontinuální péče porodních asistentek. (1) A zároveň, že i ženy, které nemají zcela fyziologické těhotenství a potřebují cílenou léčbu lékaře, z péče porodní asistentky profitují. (2)

Opomíjení role porodních asistentek se pak projevuje nejen popřením jejich existence v popisovaném modelu péče, ale také nedostatečným obsahem výkonů poskytovaných porodní asistentkou ve vyhlášce „Seznam zdravotních výkonů”. Oba zásadní nedostatky – tedy pojetí těhotných žen jako nezletilých školaček a popření profese porodních asistentek – se střetávají v inkriminovaném článku. Zdravotnický systém, respektive jeho představitelé, nepočítají s tím, že by ženy mohly chtít rozhodovat o způsobu a podmínkách přijímané péče. Chce-li žena využít péče porodní asistentky tak, aby mohla být hrazena z veřejného zdravotního pojištění, musí ji vždy indikovat lékař, a to přesto, že vyhláška 55/2011 Sb. umožňuje porodní asistentce pracovat samostatně. Snaha o nápravu této neodůvodněné profesní diskriminace neprošla na jaře tohoto roku schválením v Poslanecké sněmovně.

Žádáme o nápravu a přehodnocení modelu dispenzární péče o těhotné.


Zdroje:

1) Doporučení WHO v oblasti předporodní péče pro pozitivní zkušenost s těhotenstvím
2) Sandall J. Every woman needs a midwife, and some women need a doctor too. Birth. 2012 Dec;39(4):323-6. doi: 10.1111/birt.12010.

Magdaléna Ezrová, prezidentka UNIPA, ezrova@unipa.cz
Ivana Königsmarková, viceprezidentka UNIPA, konigsmarkova@unipa.cz
Andrea Bučková, viceprezidentka UNIPA, buckova@unipa.cz
Hana Hornychová, viceprezidentka UNIPA, hornychova@unipa.cz
Tereza Zachová, viceprezidentka UNIPA, zachova@unipa.cz

Na vědomí:

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA – marek@lubusky.com
Prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. – marian.kacerovsky@fnhk.cz
Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. – antonin.parizek@lf1.cuni.cz
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. – cgps@cgpsbrno.cz
Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D. – miroslav.jankuj@vzp.cz
Ing. David Šmehlík, MHA – david.smehlik@vzp.cz
VZP – info@vzp.cz
ČGPS – cgps@artmedico.cz
Gynekologie a porodnictví – gynpor@medibay.cz
MZ – mzcr@mzcr.cz
MPSV – posta@mpsv.cz
ÚV – posta@vlada.cz
Pracovní skupina k porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů hradecka.lucie@vlada.cz safarik.radan@vlada.cz
Pracovní skupina pro porodnictví při České ženské lobby – porodnictvi@czlobby.cz

Celé vyjádření ke stažení v pdf.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010