14.12.2017

Vyjádření profesních organizací Česká komora porodních asistentek, z.s. (ČKPA) a Unie porodních asistentek, z.s. (UNIPA) ke zrušení kreditního systému pro porodní asistentky

Od 1. 9. 2017 došlo k významným změnám týkajícím se nelékařských zdravotnických pracovníků, které jsou obsaženy v novele zákona č. 96/2004 Sb., v pl. znění. Jednou ze změn je zrušení kreditního systému, který souvisel s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Tímto rozhodnutím zaniká povinnost pořadatelů odborných konferencí, seminářů apod. žádat o přidělení kreditů dle vyhlášky č. 4/2010 Sb.

Povinnost celoživotního vzdělávání však zůstává zachována v souladu s čl. 22 písmene b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí nadále zajistit každý zaměstnavatel (poskytovatel zdravotních služeb). Tato kontrola bude probíhat v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče daným zařízením.

ČKPA a UNIPA se budou jako profesní organizace porodních asistentek v zájmu zachování kontinuity celoživotního vzdělávání porodních asistentek v České republice i nadále snažit evidovat a propagovat odborné akce věnované v rámci celoživotního vzdělávání porodním asistentkám.

Obě profesní organizace budou, stejně jako v minulosti, pořádat odborné akce a na svých webových stránkách a facebookových profilech propagovat odborné akce a poskytovat jim odbornou garanci. Tuto záštitu vnímáme jako pomůcku pro nás, porodní asistentky, abychom si mohly ve vlastním zájmu vybírat kvalitní a ověřené odborné akce, které nám pro naši profesi a osobní rozvoj mohou být nápomocné.

Odborná garance vzdělávací akce bude profesními organizacemi ČKPA a UNIPA vyjádřena vložením loga o odborné garanci jedné z profesních organizací na programu dané odborné akce. Odborná garance akce a s ní související propagace je od 1. ledna 2018 zpoplatněna jednorázovým poplatkem 150,00 Kč pro členky dané profesní organizace a 250,00 Kč pro ostatní pořadatele. (pozn. UNIPA: Od 1. října 2019 je změna v poplatcích – 350 Kč pro členky profesní organizace a 450 Kč pro ostatní žadatele. Také jsme zavedli 100 Kč manipulační poplatek v případě přesunu termínu po již provedené propagaci z jiných důvodů než neočekávaných epidemiologických opatření na pokrytí nákladů s novou propagací.) 

Pořádající organizace pomocí Žádosti o odbornou garanci (je k dispozici na webových stránkách profesních organizací) požádá jednu z organizací o její udělení a uhradí adekvátní poplatek. Oslovená profesní organizace přidělí pořadové číslo dané žádosti a doplněnou žádost s logem o přidělení odborné garance zašle zpět pořádající organizaci. Zároveň obě profesní organizace zajistí propagaci odborné akce na svých webových stránkách a dalšími možnými způsoby propagace.

Základním cílem této aktivity je posílit povědomí a potřebu porodních asistentek vzdělávat se v rámci naší profese. (pozn. UNIPA: Garantujeme, že téma vzdělávací akce je vhodné pro porodní asistentky a že lektor/ka má v dané oblasti vzdělání. Po lektorkách/lektorech vzdělávací akce, které jsme udělili odbornou garanci, nevyžadujeme zprostředkování formuláře pro zpětnou vazbu účastnicím/účastníkům této akce, ale doporučujeme to. U kurzů pořádaných Unií porodních asistentek je formulář se zpětnou vazbou vždy součástí.)

 

V Praze 13. prosince 2017

 

za ČKPA Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D., členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu

za UNIPA Mgr. Magdaléna Ezrová, viceprezidentka UNIPA a koordinátorka odborné sekce

 

Náhled loga Odborná garance:

odborna garance UNIPA

Vyjádření ke stažení

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010