26.12.2022

Odborný komentář: Jak je to s těmi porodními domy a jsou řešením porodnického násilí?

Reakce na politický post nezávislého kandidáta na senátora doc. RNDr. Tomáše Hudečka Ph.D., a na vyjádření k tématu z Facebooku Ústavu péče o matku a dítě v Podolí.

Autorka: Veronika Hažlinská, viceprezidentka UNIPA

Začněme nejdřív tím, že si ujasníme pojmy.

Porodní dům je samostatné pracoviště porodních asistentek, ve kterém mohou probíhat porody. V současné chvíli porodní domy v České republice neexistují, jelikož jejich vzniku zabraňuje aktuální legislativa, která stanovuje minimální technické a personální vybavení pracoviště, na němž jsou porody vedené. I v postu ÚPMD zmiňovaný “porodní dům Vysočany” byl ve skutečnosti soukromou porodnicí.

Ač jsou porodní domy v mnohých zemích EU (Německo, Rakousko, Nizozemí, Švýcarsko, Belgie, Norsko, Francie, Itálie, Španělsko) i ve světě (Spojené království, Kanada, Austrálie, USA) naprosto legální a bezpečnou variantou pro porod, u nás jsou částí odborné veřejnosti vytrvale odmítány. Přitom ze studií ze zahraničí víme, že porod v porodním domě se zkušenými porodními asistentkami není pro nízkorizikovou ženu zásasně rizikovější, než porod v porodnici a pokud se jedná o druhorodičku, je dokonce nejbezpečnější variantou. Také se ukazuje, že porodní domy vykazují potenciál pro snížení počtu císařských řezů u prvorodiček.

Základem bezpečného fungování porodního domu je pečlivá selekce žen, které jsou tzv. nízkorizikové, tudíž je u nich předpoklad komplikací velmi nízký. Dalším důležitým faktorem jsou vypracované doporučené postupy pro péči o ženu v porodním domě, jejichž součástí jsou nejen ukazatele, kdy by měla být žena z porodního domu převezena na vyšší pracoviště – do porodnice, ale zároveň jsou v rámci celého zdravotnického systému nastavena pravidla pro spolupráci všech složek. V neposlední řadě je třeba zmínit, že porodní asistentky, které o ženy v porodním domě pečují, jsou naprosto kompetentní k tomu, aby pečovaly o ženu v průběhu těhotenství a fyziologického porodu, přičemž součástí kompetencí porodní asistentky je předcházení patologickým jevům a jejich časné odhalení, díky kterému je možné situace rychle řešit.

Nelze tedy obecně tvrdit to, co je nyní ve vyjádření ÚPMD “Bez ohledu, jak budeme zařízení nazývat, zda porodnice, nebo porodní dům, jeho bezpečnost je dána dostupností odborného personálu a provozně technického zázemí. Základním předpokladem je okamžitá dostupnost operačního vedení porodu (císařský řez, kleště), celková anestezie, krevní transfúze, neonatologická péče zahrnující resuscitaci novorozence a dostupnost prostředků pro péči o kriticky ohroženého novorozence. Pokud porodní dům nebude disponovat těmito parametry, nemůže být nikdy bezpečným místem pro porod.”

Nemůžu souhlasit ani s další částí vyjádření doc. MUDr. Jaroslava Feyereisla, CSc. ředitele ÚPMD, a náměstka pro vzdělávání MUDr. Petra Křepelky, Ph.D., kde píší, že “Nevhodné chování personálu je selháním komunikace jednotlivců, nikoliv institucí.”

“Porodnické násilí představuje systémové institucionální násilí. To znamená, že se jej dopouští zdravotnický personál nikoli z vlastní pohnutky ublížit, ale mnohdy nevědomě, pod vlivem systému, ve kterém je vzdělán, a který toto nežádoucí chování považuje za normální. Zdravotníci pracující v institucích jsou pak ovlivněni jak systémem, tak uspořádáním daného oddělení a pokyny vedoucích pracovníků, metodikami vypracovanými jimi nebo odbornými společnostmi.” (citace z webu Už dost!)

Rozhodně se nedá říci, že by bylo porodnické násilí záležitostí pouze pražských porodnic, jak v kampani naznačuje pan Hudeček. Spíše je to o celkovém nastavení systému, který nyní nejčastěji pokulhává v zacházení s informovaným souhlasem a nedůslednosti v dodržování práva žen na svobodné a informované rozhodnutí, což v nejextrémnějších případech vede ke špatnému zacházení a násilí na ženách při poskytování péče.

Porodní domy v tomto případě rozhodně nepředstavují jediné a ultimátní řešení porodnického násilí, které je spíše záležitostí zvýšení informovanosti zdravotnického personálu a vytvoření jednotné koncepce péče o ženu a dítě podle nejnovějších dostupných poznatků.

Nelze ale vyvracet, že je potřeba pracovat na zlepšení aktuální situace a to tak, aby ženy mohly naplňovat své právo volby místa k porodu. Proto jako profesní organizace podporujeme změny legislativy, které by ženám zdostupnily různé modely péče, včetně porodních domů a kontinuální péče porodní asistentky.

Tomáš Hudeček – A tentokrát něco o porodnictví v Praze
Reakce z facebookové stránky Ústav pro péči o matku a dítě – porodnice v Praze 4 Podolí

Zdroje:

Are freestanding midwifery units a safe alternative to obstetric units for low-risk, primiparous childbirth? An analysis of effect differences by parity in a matched cohort study

Birth Centre Safety | Association of Ontario Midwives

Porodní domy ve světě – praxe, data, výsledky | biostatistička.cz

Možnosti výběru místa porodu ve Velké Británii dle standardů National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

Péče vedená porodní asistentkou jako nejvhodnější volba pro většinu žen – UNIPA – Unie porodních asistentek

Porodnické násilí | Už dost!

Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010