Doporučené postupy k omezení zásahů při porodu

Americká komora porodníků a gynekologů (The American College of Obstericians and Gynecologists) vydala doporučené postupy k omezení zásahů při porodu.
Překlad abstraktu a závěrů přikládáme níže. Originál stanoviska v online podobě i pdf formátu najdete na konci článku.

Postupy k omezení zásahů při porodu

Abstrakt: Porodníci-gynekologové ve spolupráci s porodními asistentkami, sestrami, pacientkami a dalšími, kteří poskytují podporu při porodu, mohou pomoci ženám naplnit jejich cíle při porodu pomocí postupů, které s sebou nesou minimum intervencí a vysoké míry spokojenosti pacientek. Mnoho obvyklých porodnických postupů má jen omezený nebo žádný přínos pro nízkorizikové ženy při spontánním porodu. Pro ženy, které jsou v latentní fázi porodu a nejsou přijaty, je doporučen proces společného rozhodování. Příjem během latentní fáze porodu může být nezbytný z různých důvodů. Těhotná žena po předčasném odtoku plodové vody by měla být posouzena a žena a její porodník-gynekolog či jiný poskytovatel porodní péče by měli vytvořit plán předpokládané péče namísto příjmu a vyvolání porodu. Data naznačují, že u žen s normálně postupujícím porodem a bez známek poškození plodu, není nutné rutinní protržení vaku blan. Rozšířené používání stálého elektronického monitoringu srdeční frekvence plodu nepřineslo lepší výsledky při použití u žen s nízkorizikovým těhotenstvím. Mnoho různých nefarmakologických a farmakologických technik může být použito k pomoci ženám zvládat bolesti. Ženy se spontánně postupujícím porodem nemusí požadovat rutinní průběžnou infuzi intravenózní tekutiny. U většiny žen žádná jedna poloha nemusí být vyžadována či naopak zakázána. Prvorodičkám, které mají zavedenu epidurální anestezii a nejeví známky brzkého porodu, může být nabídnuta 1 - 2 hodiny trvající doba na odpočinek před započetím úsilí o tlačení. Porodníci-gynekologové a další poskytovatelé porodní péče by měli během vedení porodu u nízkorizikových žen znát a zvážit užití nízkointervenčních přístupů.

Závěry a doporučení

Americká komora porodníků a gynekologů (The American College of Obstericians and gynecologists) předkládá následující doporučení a závěry:

 • Pro ženu, která spontánně rodí v termínu s plodem v poloze záhlavím, může být vedení porodu individualizováno (v závislosti na stavu a rizicích plodu a matky) tak, aby zahrnovalo techniky jako intermitentní auskultace srdečních ozev plodu a nefarmakologické metody úlevy od bolesti.
 • Přijetí k porodu může být odloženo u žen v latentní fázi porodu, je-li jejich stav jakož i stav plodů povzbudivý. Ženám může být nabídnut častý kontakt a podpora i nefarmakologické prostředky zvládání bolesti.
 • Jsou-li ženy pozorovány nebo přijaty kvůli bolestem nebo únavě v latentní fázi porodu, mohou být přínosné postupy jako vzdělávání a podpora, ústní hydratace, pohodlné pozice a nefarmakologické prostředky zvládání bolesti jako masáž nebo ponoření do vody.
 • Porodníci-gynekologové a další poskytovatelé porodní péče by měli informovat těhotné ženy po předčasném odtoku plodové vody v termínu porodu, které zvažují vyčkávání po nějakou dobu, o možných rizicích spojených s vyčkávacím přístupem a omezeních dostupných údajů. Pro informované ženy, pokud je to ve shodě s jejich individuálními preferencemi a nejsou zde žádné další důvody na straně matky nebo plodu k urychlení porodu, může být volba vyčkávacího přístupu po nějakou dobu vhodně nabídnuta a podporována. U žen, které mají pozitivní nález streptokoka skupiny B (GBS), by se však při očekávání porodu nemělo odkládat preventivní podání příslušných antibiotik. V takových případech mnoho pacientek a porodníků-gynekologů nebo jiných poskytovatelů porodní péče může dávat přednost okamžité indukci.
 • Důkazy nasvědčují tomu, že kromě pravidelné ošetřovatelské péče, kontinuální osobní emocionální podpora vede k lepším výsledkům pro rodičky.
 • U žen s normálně postupujícím porodem a bez důkazů o ohrožení plodu není třeba provádět rutinní protržení vaku blan, pokud toho není třeba pro usnadnění monitorování.
 • Pro poskytnutí možnosti volby intermitentní auskultace, by měli porodníci-gynekologové a další poskytovatelé a zařízení porodní péče zvážit přijetí protokolů a školení personálu o použití ručního Dopplerova ultrazvukového průtokoměru pro nízkorizikové ženy, které si přejí tento způsob monitorování při porodu.
 • Užití stupnice zvládání bolesti ve spojení s různými nefarmakologickými a farmakologickými metodami zvládání bolesti může pomoci porodníkům-gynekologům a dalším poskytovatelům porodní péče přizpůsobit zásahy na míru tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám každé ženy.
 • Časté změny polohy během porodu pro zvýšení komfortu pro matku a napomáhání optimálnímu postavení plodu mohou být podporovány, pokud tyto pozice umožňují potřebné monitorování a ošetření matky a plodu a nejsou kontraindikovaný mateřskými zdravotnickými nebo porodnickými komplikacemi.
 • Pokud nejsou instruovány k dýchání určitým způsobem, ženy tlačí s otevřenou hlasivkovou štěrbinou. Vzhledem k omezenému množství dat ohledně výstupů spontánního tlačení oproti užití Valsavova manévru, každá žena by měla být podporována k použití techniky, kterou sama preferuje a která je pro ni nejefektivnější.
 • Při absenci indikace urychleného porodu může být ženám (zejména prvorodičkám se zavedenou epidurální anestezií) při nástupu druhé doby porodní nabídnuta 1 – 2 hodinová doba na odpočinek (nemá-li žena nutkání tlačit dříve).

originál stanoviska dostupný online

originál stanoviska ke stažení